Geconsolideerde balans per 31 december 2016

(na bestemming van saldo van baten en lasten)

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

2016

 

2015

      
 

Activa 1)

    

3

Beleggingen voor risico pensioenfonds

    

3.2

Vastgoed en infrastructuur

29.669

 

26.724

 

3.3

Aandelen

65.409

 

56.682

 

3.4

Vastrentende waarden

78.670

 

72.463

 

3.5

Derivaten

22.344

 

21.257

 

3.6

Overige beleggingen

11.039

 

8.434

 
      
   

207.131

 

185.560

      

3

Beleggingen voor risico deelnemer

    

3.2

Vastgoed en infrastructuur

12

 

16

 

3.3

Aandelen

27

 

33

 

3.4

Vastrentende waarden

29

 

27

 

3.5

Derivaten

11

 

10

 

3.6

Overige beleggingen

5

 

4

 
      
   

84

 

90

      

3

Totale beleggingen

 

207.215

 

185.650

      

4

Herverzekeringsdeel technische voorziening

 

176

 

183

5

Deelnemingen

 

160

 

160

6

Vorderingen uit hoofde van beleggingen

 

1.031

 

227

7

Vorderingen en overlopende activa

 

605

 

617

8

Liquide middelen

 

98

 

174

      
 

Totaal activa

 

209.285

 

187.011

  • 1)De hieronder vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening.
   

  (bedragen x € 1 miljoen)

   

  2016

   

  2015

        
   

  Passiva 1)

      

  9

  Stichtingskapitaal en reserves

   

  (9.241)

   

  (8.469)

        

  10

  Technische voorziening

      
   

  Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

  194.260

   

  171.906

   
   

  Overige technische voorzieningen

  929

   

  918

   
   

  Voorziening Netto pensioen

  1

   

  1

   
     

  195.190

   

  172.825

        
        

  11

  Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemer

   

  78

   

  80

        

  12

  Verplichtingen uit hoofd van beleggingen

      
   

  Derivaten voor risico pensioenfonds

  9.926

   

  10.743

   
   

  Derivaten voor risico deelnemer

  5

   

  5

   
   

  Schulden

  12.887

   

  11.515

   
        
     

  22.818

   

  22.263

        

  13

  Overige schulden en overlopende passiva

   

  440

   

  312

        
   

  Totaal passiva

   

  209.285

   

  187.011

   • 1)De hieronder vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening.