Geconsolideerde staat van baten en lasten 2016

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

2016

 

2015

1)

     
 

Baten

    

17

Premiebijdragen werkgevers en werknemers

5.197

 

5.145

 

18

Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds

19.675

 

(222)

 

18

Beleggingsresultaten voor risico deelnemer

9

 

3

 

22

Overige baten

3

 

(7)

 
      
 

Totaal baten

 

24.884

 

4.919

      
 

Lasten

    

19

Pensioenuitkeringen

 

(3.179)

 

(2.968)

20

Pensioenuitvoeringskosten

 

(106)

 

(107)

      

10

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor

    
 

risico pensioenfonds

    
 

Pensioenopbouw

(5.365)

 

(4.807)

 
 

Indexering

-

 

-

 
 

Rentetoevoeging/- onttrekking

104

 

(290)

 
 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en

-

 

-

 
 

pensioenuitvoeringskosten

3.163

 

2.945

 
 

Wijziging marktrente

(18.695)

 

(11.591)

 
 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

-

 

(38)

 
 

Aanpassing actuariële grondslagen pensioenregeling

(1.366)

 

53

 
 

Overige mutaties

(195)

 

(49)

 
      
   

(22.354)

 

(13.777)

      

10

Mutatie overige technische voorzieningen

 

(11)

 

(23)

10

Mutatie voorziening netto pensioen

 

-

 

(1)

11

Mutatie voorziening pensioenverplichtigen voor risico deelnemer

 

2

 

11

4

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen

 

(7)

 

(13)

21

Saldo overdracht van rechten

 

(1)

 

22

      
 

Totaal lasten

 

(25.656)

 

(16.856)

      

31

Saldo van baten en lasten

 

(772)

 

(11.937)

    • 1)De hieronder vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening.