Geconsolideerde actuariële analyse van het saldo van baten en lasten 2016

 

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

1)

   

24

Resultaat op premiebijdragen

(263)

208

25

Resultaat op beleggingen en verplichtingen

1.052

(12.116)

26

Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

14

28

27

Resultaat op netto pensioen

-

-

28

Aanpassing actuariële grondslagen

(1.381)

8

29

Overige resultaten

(194)

(65)

    
 

Saldo van baten en lasten

(772)

(11.937)

    • 1)De hieronder vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening.