Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

  

Ontvangen premiebijdragen

5.272

5.194

Ontvangen in verband met overdracht van rechten

-

126

Betaalde pensioenuitkeringen

(3.164)

(2.950)

Betaald in verband met overdracht van rechten

(1)

(105)

Betaalde pensioenuitvoeringskosten

(81)

(107)

Overige mutaties uit pensioenactiviteiten

36

54

   

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten

2.062

2.212

   

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

  

Verkopen en aflossingen van beleggingen

22.767

30.389

Ontvangen directe beleggingsopbrengsten

1.360

1.399

Gerealiseerde resultaten derivaten

1.284

(3.807)

Aankopen beleggingen

(28.344)

(29.181)

Betaalde vermogensbeheerkosten

27

4

Mutatie ontvangen collateral in cash

1.612

(3.403)

Overige mutaties uit beleggingsactiviteiten

1

(1.326)

   

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten

(1.293)

(5.925)

   

Nettokasstroom

769

(3.713)

    Voor aansluiting en toelichting zie noot 30 Geconsolideerd kasstroomoverzicht.