1.2 Wijzigingen uitvoeringsreglement

Met ingang van 1 januari 2016 is het uitvoeringsreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

  • Er is een Regeling netto-ouderdomspensioen geïntroduceerd voor deelnemers met een inkomen hoger dan € 101.519 (bedrag 2016).

  • De Regeling nettopartnerpensioen is aangepast en vanaf 2016 tevens opengesteld voor nieuwe deelnemers of deelnemers die als gevolg van hun gewijzigde persoonlijke situatie zijn gaan voldoen aan de toetredingscriteria.

  • De aanvraagtermijn voor een vrijwillige voortzetting is verlengd van zes naar negen maanden.

Ook zijn sommige bepalingen geactualiseerd en zijn de cijfers en bedragen aangepast aan de cijfers en bedragen zoals die gelden in 2016.

Met ingang van 1 juli 2016 is het uitvoeringsreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

  • Opname van de informatieplicht uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

  • De introductie van de bevoegdheid van het fonds om nadere informatie van de werkgever al dan niet in behandeling te nemen en om kosten voor de behandeling (beoordeling en eventuele verdere inhoudelijke behandeling) in rekening te brengen.

  • De bevoegdheid op te nemen om belanghebbenden te informeren over de gevolgen van de verwerking van aanvullende informatie met betrekking tot pensioenaanspraken en pensioenrechten.

  • Aanpassing van de termijn voor onverschuldigd betaalde premie.