1.3 Wijzigingen pensioenreglement

Met ingang van 1 januari 2016 is het pensioenreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

 • Er is een Regeling netto-ouderdomspensioen geïntroduceerd voor deelnemers met een inkomen hoger dan € 101.519 (bedrag 2016).

 • De Regeling nettopartnerpensioen is aangepast en vanaf 2016 tevens opengesteld voor nieuwe deelnemers of deelnemers die als gevolg van hun gewijzigde persoonlijke situatie zijn gaan voldoen aan de toetredingscriteria.

 • Regeling B is nagenoeg uitgewerkt en om die reden grotendeels uit het pensioenreglement gehaald.

 • De aanvraagtermijn voor een vrijwillige voortzetting is verlengd van 6 naar 9 maanden.

 • Aanpassing aan het vervallen van de (wettelijke) termijn van 6 maanden (na begin deelneming) voor het indienen van een verzoek tot waardeoverdracht.

 • De Regeling Gemoedsbezwaarden is aangepast aan de situaties dat deelnemers alsnog gemoedsbezwaard worden.

 • De contantewaardefactoren worden niet meer gefixeerd voor een periode van 5 jaar voor de pensioenleeftijd.

 • Hoofdstuk 9 is aangepast aan invoering van de Wet Pensioencommunicatie:

  • De startbrief is vervangen door Pensioen 1-2-3. Deze Pensioen 1-2-3 is veel korter dan de startbrief en bestaat uit drie lagen. Wie pensioen bij PFZW gaat opbouwen ontvangt Laag 1 met daarin de belangrijkste elementen van de pensioenregeling in vogelvlucht. De tweede laag bevat meer toelichting en laag 3 is de website waarop we allerlei documenten opnemen die voor de deelnemer relevant kunnen zijn. Bijvoorbeeld het pensioenreglement of het jaarverslag van PFZW.

  • We mogen ook meer digitaal met elkaar communiceren. PFZW communiceert ook liever digitaal maar daar moet een deelnemer wel mee instemmen. Als hij de informatie schriftelijk wil blijven ontvangen, kan dat ook.

  • De informatie die wij moeten geven over verhogen en verlagen van de pensioenen is gewijzigd. Wij laten over een langere periode wat er in het verleden zien is gebeurd. Namelijk over een periode van vijf jaar in plaats van drie jaar.

  • Veel niet-persoonlijke algemene basisinformatie en informatie over de uitvoering moet verplicht worden opgenomen op de website.

Met ingang van 1 juli 2016 is het pensioenreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd:

 • De Regeling nettopartnerpensioen is aangepast in die zin dat het verzekerde jaar gaat lopen van mei tot mei in plaats van per kalenderjaar (deze wijziging heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2016).