3.4 Vastrentende waarden

De samenstelling en het verloop van de post vastrentende waarden zijn als volgt:

2016 (bedragen x € 1 miljoen)

Balans­waarde begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde­verande­ringen

Balans­waarde eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Leningen

528

707

(136)

33

1.132

Obligaties

59.903

19.966

(18.970)

3.764

64.663

Subtotaal (exclusief Geldmarktbeleggingen)

60.431

20.672

(19.106)

3.797

65.795

      

Geldmarktbeleggingen

12.032

   

12.875

Subtotaal (inclusief Geldmarktbeleggingen)

72.463

   

78.670

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Leningen

-

-

-

-

-

Obligaties

21

8

(10)

2

21

Subtotaal (exclusief Geldmarktbeleggingen)

21

9

(10)

2

21

      

Geldmarktbeleggingen

6

   

8

Subtotaal (inclusief Geldmarktbeleggingen)

27

   

29

      

Totaal

72.490

   

78.699

  2015 (bedragen x € 1 miljoen)

  Balans­waarde begin jaar

  Aankopen

  Verkopen

  Waarde­verande­ringen

  Balans­waarde eind jaar

        

  Beleggingen voor risico pensioenfonds

       

  Leningen

  602

  117

  (238)

  47

  528

  Obligaties

  51.237

  23.000

  (13.893)

  (441)

  59.903

  Subtotaal (exclusief Geldmarktbeleggingen)

  51.839

  23.117

  (14.131)

  (394)

  60.431

        

  Geldmarktbeleggingen

  15.840

     

  12.032

  Subtotaal (inclusief Geldmarktbeleggingen)

  67.679

     

  72.463

        

  Beleggingen voor risico deelnemer

       

  Leningen

  -

  -

  -

  -

  -

  Obligaties

  29

  11

  (19)

  -

  21

  Subtotaal (exclusief Geldmarktbeleggingen)

  29

  11

  (19)

  -

  21

        

  Geldmarktbeleggingen

  9

     

  6

  Subtotaal (inclusief Geldmarktbeleggingen)

  38

     

  27

        

  Totaal

  67.717

     

  72.490

   Van de obligatiebeleggingen is € 15.854 miljoen (2015: € 14.215 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. In de hierna opgenomen specificaties is, voor zover het PGGM beleggingsfondsen betreft, het verslaggevingsbeginsel ‘look through’ toegepast.

   De samenstelling van de leningen en obligaties naar contractuele resterende looptijd per balansdatum is als volgt:

   2016

       
        

   (bedragen x € 1 miljoen)

   < 1 jaar

   1-5 jaar

   > 5 jaar

   Totaal

        

   Leningen en obligaties

   2.722

   19.484

   43.610

   65.816

        

   2015

       
        

   (bedragen x € 1 miljoen)

   < 1 jaar

   1-5 jaar

   > 5 jaar

   Totaal

        

   Leningen en obligaties

   4.587

   21.982

   33.883

   60.452

    De kredietwaardigheid van de leningen en obligaties per balansdatum kan als volgt worden weergegeven:

     

    2016

    2015

    AAA-rating

    38%

    43%

    AA-rating

    21%

    17%

    A-rating

    6%

    7%

    BBB-rating

    12%

    10%

    BB- en lagere rating

    11%

    13%

    Geen rating

    12%

    10%

       

    Totaal

    100%

    100%

     Leningen

     In de post leningen zijn begrepen beleggingen in hypothecaire leningen, participaties in een mezzaninefonds en participaties in hedge funds die overwegend beleggen in leningen.

     De samenstelling van de leningen naar rentevoet per balansdatum is als volgt:

     (bedragen x € 1 miljoen)

     2016

     2015

        

     Leningen met vaste rente

     896

     215

     Leningen met variabele rente

     1

     2

     Inflation linked leningen

     18

     24

     Overige leningen

     217

     287

        

     Totaal

     1.132

     528

      Beleggingen in hypothecaire leningen welke zijn opgenomen onder de leningen met vaste rente.

      Obligaties

      Onder obligaties zijn beursgenoteerde obligaties en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen die overwegend in beursgenoteerde obligaties beleggen, verantwoord.

      De samenstelling van de obligaties naar rentevoet per balansdatum is als volgt:

      (bedragen x € 1 miljoen)

      2016

      2015

         

      Obligaties met vaste rente

      48.507

      46.996

      Obligaties met variabele rente

      2.786

      2.458

      Inflation linked obligaties

      7.908

      7.163

      Structured credits

      5.483

      3.307

         

      Totaal

      64.684

      59.924

       De portefeuille structured credits bevat private gestructureerde kredietrisico delende contracten ('credit risk sharing transacties'). Deze gestructureerde transacties ad. € 5.483 miljoen (2015: € 3.307 miljoen) zijn transacties waarin PFZW het kredietrisico met betrekking tot specifieke leningportefeuilles van tegenpartijen (banken) gedeeltelijk overneemt. Met deze transacties maken de banken een deel van hun kapitaal vrij, omdat een deel van de potentiële verliezen op de portefeuille wordt gedekt door PFZW. PFZW ontvangt hiervoor een vergoeding. De nominale waarde bedraagt € 4.827 miljoen. Dit is representatief voor het bedrag dat aan kredietrisico wordt gelopen. De credit risk sharing transacties zijn op twee manieren gestructureerd, via een credit linked note ('CLN-structuur') of via een kredietderivaat c.q. een credit default swap ('CDS-structuur').

       De indeling naar staats- en bedrijfsobligaties per balansdatum is als volgt:

       (bedragen x € 1 miljoen)

       2016

       2015

          

       Staatsobligaties

       44.721

       43.818

       Bedrijfsobligaties

       19.963

       16.106

          

       Totaal

       64.684

       59.924

        Geldmarktbeleggingen

        In de post geldmarktbeleggingen zijn begrepen het saldo van bankrekeningen en geldmarktinstrumenten.

        De samenstelling van de geldmarktbeleggingen per balansdatum is als volgt:

        (bedragen x € 1 miljoen)

         

        2016

         

        2015

             

        Banktegoeden in rekening-courant

        108

         

        92

         
             

        Totaal liquide middelen

         

        108

         

        92

             

        Bankrekeningen en geldmarktinstrumenten op naam van PGGM Treasury B.V.

        12.775

         

        11.946

         
             

        Subtotaal

         

        12.775

         

        11.946

             

        Totaal

         

        12.883

         

        12.038

         Van de liquide middelen staat een bedrag van € 12 miljoen (ultimo 2015: € 20 miljoen) niet ter vrije beschikking. Dit betreft saldi op margin accounts die worden aangehouden in verband met futureposities.

         PGGM Vermogensbeheer B.V. is de door het fonds aangestelde vermogensbeheerder, die ook voor andere pensioenfondsen en de beleggingsinstellingen van PGGM de vermogensbeheerder is. Voor het fonds en de overige pensioenfondsen en beleggingsinstellingen die een daartoe strekkend mandaat hebben afgegeven, voert PGGM Vermogensbeheer B.V. het treasurymanagement in gezamenlijkheid uit. Voor de uitvoering van dit gezamenlijke beheer houdt PGGM Vermogensbeheer B.V. op naam van PGGM Treasury B.V. bankrekeningen en geldmarktinstrumenten aan voor rekening en risico van haar opdrachtgevers. Als gevolg hiervan ligt het economisch eigendom van bedoelde bankrekeningen en geldmarktinstrumenten bij de opdrachtgevers van PGGM Vermogensbeheer B.V. en ligt het juridisch eigendom bij PGGM Treasury B.V.

         Belangrijkste reden voor de oprichting van PGGM Treasury B.V. is het behoud van de voordelen van gecentraliseerde treasury-activiteiten. Om meerdere pensioenfondsen als klant te kunnen bedienen, heeft PGGM beleggingsfondsen opgericht. Hierdoor zijn de beleggingen juridisch van elkaar gescheiden en is het noodzakelijk om ten behoeve van effectief liquiditeitsmanagement de treasury-activiteiten via een aparte juridische entiteit te centraliseren. Andere belangrijke voordelen van de gecentraliseerde treasury-activiteiten zijn risicoreductie en lagere kosten.

         Ultimo verslagperiode gaat het om een vordering van € 12.775 miljoen (ultimo 2015: € 11.946 miljoen) waarvan PFZW alleen het economisch eigendom houdt. Dit bedrag is gepresenteerd onder Bankrekeningen en geldmarktinstrumenten op naam van PGGM Treasury B.V. voor rekening en risico van PFZW. De voordelen, zoals netting en rentecompensatie, die met dit gezamenlijke beheer behaald worden, worden naar rato van het absolute belang in de gezamenlijkheid over de participanten van PGGM Treasury B.V. verdeeld.

         De omvang van het saldo aan geldmarktinstrumenten ultimo verslagperiode is grotendeels het gevolg van de toename van het ontvangen collateral. Door de toegenomen waarde van de derivatenposities van PFZW is het ontvangen collateral ook toegenomen naar € 12.473 miljoen ultimo verslagperiode (ultimo 2015: € 10.722 miljoen). Collateral wordt voornamelijk in de vorm van cash ontvangen.

         De samenstelling van het saldo van de balanspost Bankrekeningen en geldmarktinstrumenten op naam van PGGM Treasury B.V. per balansdatum is als volgt:

           

         2016

          

         2015

         Obligaties

         51%

          

         50%

          

         Derivaten

         0%

          

         0%

          

         Callgelden bij banken

         0%

          

         0%

          

         Deposito's bij banken

         22%

          

         13%

          

         Liquiditietsfondsen

         12%

          

         15%

          

         Vorderingen uit hoofde van reverse repo's

         16%

          

         23%

          

         Vordering uit hoofde van beleggingsactiviteiten

         0%

          

         0%

          
              

         Totaal bezittingen

          

         101%

          

         101%

         Schulden uhv beleggingsactiviteiten

         (1%)

            

         Schulden uit hoofde van repo's

         0%

          

         (1%)

          
              

         Totaal schulden

          

         (1%)

          

         (1%)

              

         Totaal

          

         100%

          

         100%

          Omdat binnen PGGM Treasury B.V. naar weinig renterisico wordt gestreefd, wordt van de obligaties het renterisico gereduceerd door gebruik te maken van interest rate swaps met een beperkte looptijd. De swaps zijn verantwoord onder derivaten.

          De vorderingen uit hoofde van reverse repo’s hebben betrekking op verstrekte liquiditeiten waarvoor onderpand in de vorm van obligaties met minimaal een AA-rating en liquide middelen is verkregen. De vorderingen hebben overwegend een kortlopend karakter.

          De geldmarktbeleggingen zijn liquide, mede omdat een groot gedeelte van de kaspositie het collateral is op de rentederivaten. Wanneer de rente stijgt, dalen de derivaten in waarde en moet het ontvangen collateral direct worden terugbetaald. Daarom is de gemiddelde looptijd van beleggingen kort: tot maximaal één maand en zijn de obligaties vrijwel allemaal vrij verhandelbaar of uit te lenen.