3.5 Derivaten

Derivaten zijn financiële contracten die hun waarde ontlenen aan een onderliggend financieel instrument of product, zoals aandelen, valuta en rente. Basisvormen van derivaten zijn termijncontracten, opties, swaps en futures.

PFZW gebruikt derivaten om risico’s af te dekken. Dit zijn hoofdzakelijk het renterisico, inflatierisico en valutarisico. PFZW maakt daarnaast gebruik van derivaten om op een efficiëntere wijze een positie in te nemen dan door het aankopen van het onderliggende financiële instrument of product. Derivaten worden verder slechts in beperkte mate gebruikt om een specifiek risico aan te gaan.

PFZW maakt gebruik van onderstaande derivaten. Derivaten met een positieve reële waarde worden als actief verantwoord. Derivaten met een negatieve reële waarde worden als passief verantwoord. De uitsplitsing naar actief en passief per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

    
 

2016

2015

 

Reële waarde

Reële waarde

 

Actief

Passief

Actief

Passief

Rentederivaten

22.070

9.497

19.555

10.663

Aandelenderivaten

87

52

75

46

Valutaderivaten

198

382

1.636

39

Kredietderivaten

-

-

1

-

     

Saldo derivaten

22.355

9.931

21.267

10.748

  De samenstelling en het verloop van de derivaten (saldo van actief en passief) zijn als volgt:

  2016 (bedragen x € 1 miljoen)

  Balans­waarde begin jaar

  Aankopen

  Verkopen/ Expiraties

  Waarde­verande­ringen

  Balans­waarde­ eind jaar

        

  Beleggingen voor risico pensioenfonds

       

  Rentederivaten

  8.888

  -

  (951)

  4.630

  12.567

  Aandelenderivaten

  29

  -

  (9)

  15

  35

  Valutaderivaten

  1.596

  -

  (189)

  (1.591)

  (184)

  Kredietderivaten

  1

  -

  (137)

  136

  -

  Subtotaal

  10.514

  -

  (1.286)

  3.190

  12.418

        

  Beleggingen voor risico deelnemer

       

  Rentederivaten

  4

  -

  -

  2

  6

  Aandelenderivaten

  -

  -

  -

  -

  -

  Valutaderivaten

  1

  -

  -

  (1)

  -

  Kredietderivaten

  -

  -

  -

  -

  -

  Subtotaal

  5

  -

  -

  1

  6

        

  Totaal

  10.519

  -

  (1.286)

  3.191

  12.424

   Bij derivaten kan ingeval van het voortijdig sluiten van het contract een positief of een negatief resultaat op de verkoop worden behaald. Afhankelijk van de wijze waarop de derivatenpositie is aangegaan (actief of passief) en de geldende spotkoers kan onder de post Verkopen/expiraties een positief of negatief bedrag worden gepresenteerd.

   2015 (bedragen x € 1 miljoen)

   Balans­waarde begin jaar

   Aankopen

   Verkopen/ Expiraties

   Waarde­verande­ringen

   Balans­waarde eind jaar

         

   Beleggingen voor risico pensioenfonds

        

   Rentederivaten

   14.310

   -

   (2.970)

   (2.452)

   8.888

   Aandelenderivaten

   16

   -

   5

   8

   29

   Valutaderivaten

   86

   -

   6.874

   (5.364)

   1.596

   Kredietderivaten

   -

   -

   (138)

   139

   1

   Subtotaal

   14.412

   -

   3.771

   (7.669)

   10.514

         

   Beleggingen voor risico deelnemer

        

   Rentederivaten

   8

   -

   (4)

   -

   4

   Aandelenderivaten

   -

   -

   -

   -

   -

   Valutaderivaten

   -

   -

   1

   -

   1

   Kredietderivaten

   -

   -

   -

   -

   -

   Subtotaal

   8

   -

   (3)

   -

   5

         

   Totaal

   14.420

   -

   3.768

   (7.669)

   10.519

    Het grootste deel van de derivatenposities wordt aangehouden via PGGM Treasury B.V. Dit houdt in dat PGGM Treasury B.V. voor rekening en risico van haar opdrachtgevers derivatencontracten afsluit met externe partijen. De opdrachtgevers houden hiermee het economisch eigendom en PGGM Treasury B.V. verkrijgt het juridisch eigendom. Per balansdatum gaat het om een saldo van € 12.424 miljoen (ultimo 2015: € 10.519 miljoen). Dit saldo maakt deel uit van de derivaten activa en derivaten passiva.

    In de volgende paragrafen wordt per categorie derivaten inzicht gegeven in de samenstelling en de waarde van alle uitstaande derivatenposities van PFZW.

    Rentederivaten

    Volgend overzicht geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de rentederivaten per balansdatum.

    (bedragen x € 1 miljoen)

    2016

    2015

     

    Reële waarde

    Reële waarde

     

    Actief

    Passief

    Actief

    Passief

    Interest rate swaps

    21.960

    6.099

    19.430

    6.957

    Inflation swaps

    110

    3.398

    125

    3.706

         

    Saldo rentederivaten

    22.070

    9.497

    19.555

    10.663

     Ontwikkelingen van rente en inflatie beïnvloeden de financiële positie van PFZW. Het renterisico op de verplichtingen van PFZW wordt deels afgedekt door inflatieobligaties en deels door rentederivaten.

     Doordat de waarde van de rentederivaten, die dienen ter afdekking van het renterisico van de pensioenverplichtingen, net als de waarde van de pensioenverplichtingen meebeweegt met de rente, hetzij in tegengestelde richting, zorgen de rentederivaten ervoor dat de pensioenverplichtingen van PFZW minder gevoelig zijn voor renteschommelingen. Op een zelfde manier zorgen inflatieswaps voor afdekking van het inflatierisico. In de risicoparagraaf is opgenomen wat het effect is van een wijziging in de rente of de inflatie op de derivaten die worden gebruikt ter afdekking van het renterisico respectievelijk het inflatierisico van de pensioenverplichtingen.

     Interest rate swaps zijn contracten waarbij twee partijen vaste rentebetalingen tegen variabele rentebetalingen uitwisselen. Inflation swaps zijn contracten waarbij twee partijen het inflatierisico uitwisselen, tegen een vastgestelde vergoeding. In hoeverre het rente- en inflatierisico per balansdatum door de derivaten zijn afgedekt, is toegelicht in de risicoparagraaf.

     De contractomvang en de looptijden van de interest rate swaps en inflation swaps bepalen in welke mate het rente- en inflatierisico wordt afgedekt. De gepresenteerde netto contractomvang per balansdatum kan een negatief of een positief saldo hebben. Een negatief saldo betekent bij interest rate swaps dat een vaste rentevergoeding wordt ontvangen en een variabele rentevergoeding wordt betaald. Een positief saldo betekent bij inflation swaps dat een variabele inflatievergoeding wordt ontvangen.

     Volgend overzicht geeft inzicht in de netto contractomvang en de looptijd van de rentederivaten per balansdatum.

     (bedragen x € 1 miljoen)

     Reële waarde

      
      

     Actief

     Passief

     Contractomvang

     Interest rate swaps

        

     Korter dan een jaar

     13

     1

     (430)

     Een jaar tot en met tien jaar

     801

     641

     5.169

     Langer dan tien jaar

     21.146

     5.457

     (48.770)

         

     Totaal interest rate swaps

     21.960

     6.099

      
         

     Inflation swaps

        

     Korter dan een jaar

     -

     -

     -

     Een jaar tot en met tien jaar

     72

     632

     4.670

     Langer dan tien jaar

     38

     2.766

     9.384

         

     Totaal inflation swaps

     110

     3.398

      
         

     Saldo

     22.070

     9.497

      

      PFZW belegt in futures. Futures zijn op de beurs verhandelbare termijncontracten met verplichte levering van een onderliggend financieel instrument of product in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs. Obligatiefutures worden gebruikt om op een efficiënte wijze een positie in te nemen in de onderliggende obligaties. De futures worden dagelijks afgerekend, waardoor de waarde per balansdatum nihil is. Om deze reden zijn deze futures niet in bovenstaand overzicht zichtbaar.

      De exposure van deze futures, waarover renterisico wordt gelopen, is € 1.155 miljoen negatief (ultimo 2015: € 1.011 miljoen negatief). De looptijden van de futures zijn grotendeels korter dan een jaar.

      Aandelenderivaten

      Volgend overzicht geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de aandelenderivaten per balansdatum

      (bedragen x € 1 miljoen)

      2016

      2015

       

      Reële waarde

      Reële waarde

       

      Actief

      Passief

      Actief

      Passief

      Variance swaps

      87

      52

      75

      46

           

      Saldo aandelenderivaten

      87

      52

      75

      46

       Een variance swap is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij onderling kasstromen worden uitgewisseld op basis van een variantie van onderliggende waarden. De kasstromen zijn gebaseerd op het verschil tussen een vooraf afgesproken variantie en de daadwerkelijke variantie van de onderliggende waarden.

       Valutaderivaten

       Volgend overzicht geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de valutaderivaten per balansdatum.

       (bedragen x € 1 miljoen)

       2016

       2015

        

       Reële waarde

       Reële waarde

        

       Actief

       Passief

       Actief

       Passief

       Valuta swaps

       198

       382

       1.636

       39

            

       Saldo valutaderivaten

       198

       382

       1.636

       39

        PFZW heeft beleggingen in vreemde valuta. Hierdoor bestaat het risico op waardeveranderingen van deze beleggingen als gevolg van een koersverandering van de betreffende valuta. Afdekking van dit valutarisico naar de euro vindt gedeeltelijk plaats en wordt uitsluitend door PFZW uitgevoerd. Afdekking is grotendeels door middel van valutaderivaten met een looptijd korter dan een jaar.

        De contractomvang van de valutaderivaten van PFZW bedraagt per balansdatum € 64.350 miljoen (ultimo 2015 € 56.594 miljoen positief). In hoeverre het valutarisico per balansdatum op totaalniveau door de derivaten zijn afgedekt, is toegelicht in de risicoparagraaf.

        Kredietderivaten

        Volgend overzicht geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de kredietderivaten per balansdatum

        (bedragen x € 1 miljoen)

        2016

         

        2015

         
         

        Reële waarde

        Reële waarde

         

        Actief

        Passief

        Actief

        Passief

        Kredietderivaten

        -

        -

        1

        -

             

        Saldo kredietderivaten

        -

        -

        1

        -