4 Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

Onder herverzekeringsdeel technische voorzieningen wordt verstaan de langlopende vordering op de herverzekeraars wegens de herverzekerde pensioenverplichtingen. De (her)verzekeraars zijn verantwoordelijk voor de rechtstreekse uitbetaling van uitkering aan deelnemers, PFZW loopt het kredietrisico. Voor dat risico is rekening gehouden met een kredietafslag.

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Garantiecontracten

170

176

Overige contracten

6

7

   

Balanswaarde eind van het jaar

176

183

  Bij garantiecontracten zijn levenslange pensioenuitkeringen door de herverzekeraar gegarandeerd voor de ingekochte aanspraken. Overige contracten zijn alle contracten die geen verzekeringen op risicobasis en geen garantiecontract zijn.

  De mutaties zijn als volgt:

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2016

  2015

     

  Balanswaarde begin van het jaar

  183

  196

  Rentetoevoeging

  -

  -

  Wijziging marktrente

  7

  4

  Aanpassing actuariele grondslagen

  1

  -

  Uitkeringen

  (15)

  (15)

  Mutatie kredietafslag

  1

  -

  Overige mutaties

  (1)

  (2)

     

  Balanswaarde eind van het jaar

  176

  183

   De mutatie van het herverzekeringsdeel van de technische voorziening in de staat van baten en lasten voor 2015 bedraagt € 7 miljoen positief (2015: 13 miljoen positief). De kredietafslag is dit jaar € 1 miljoen gedaald en bedraagt daardoor € 6 miljoen (2015: € 7 miljoen). Dit is het gevolg van gedaalde credit spreads van de herverzekeraars.