6 Vorderingen uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Vorderingen beleggingsactiviteiten

  

Vorderingen uit hoofde van collateral management

-

12

Af te wikkelen beleggingstransacties

941

145

Te vorderen dividenden

3

1

Te vorderen bronbelastingen

32

17

Overige vorderingen en overlopende activa

55

52

   

Totaal

1.031

227

    Vorderingen op beleggingsactiviteiten hebben veelal een korte looptijd en zijn gerelateerd aan de beleggingen voor risico pensioenfonds. De overige vorderingen hebben een lange looptijd.

    Vorderingen uit hoofde van collateral management

    De vorderingen uit hoofde van collateral management hebben betrekking op gestorte liquiditeiten bij tegenpartijen (als zekerheid) in verband met de negatieve reële waarde van derivatenposities. De vorderingen hebben overwegend een kortlopend karakter.

    Af te wikkelen beleggingstransacties

    Het pensioenfonds heeft beleggingstransacties verricht die ultimo boekjaar niet zijn afgewikkeld en in het begin van het volgende boekjaar tot afwikkeling komen. Hierdoor is een vordering ontstaan. De post af te wikkelen beleggingstransacties bestaat ultimo boekjaar voor het grootse deel uit transacties uit hoofde van collateral management.