9 Stichtingskapitaal en reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Stichtingskapitaal

-

-

Premiestabilisatiebestemmingsreserve

90

44

Overige reserves

(9.331)

(8.513)

   

Stand eind van het jaar

(9.241)

(8.469)

  Het stichtingskapitaal bedraagt € 45,38.

  Premiestabilisatiebestemmingsreserve

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2016

  2015

     

  Stand begin van het jaar

  44

  -

  Toevoeging aan premiestabilisatiebestemmingsreserve

  46

  44

     

  Stand eind van het jaar

  90

  44

   PFZW verwacht tot en met 2020 een stijging van de kostprijspremie. De basispremie (exclusief VPL-overgangsrechten) is daarom gelijk aan het gemiddelde van de kostprijspremie over de periode 2015 tot en met 2020. Hiermee streeft het bestuur stabiliteit van de premie na. Het verschil tussen de gemiddelde kostprijs en de eenjarige kostprijspremie wordt jaarlijks toegevoegd (of onttrokken als dit verschil negatief is) aan de premiestabilisatiebestemmingsreserve. De premiestabilisatiebestemmingsreserve wordt jaarlijks verhoogd met de rentevoet onder de premie, 2016: 2,63%, (2015: 2,63%) plus de toegekende indexering. De toevoeging en onttrekking aan de premiestabilisatiebestemmingsreserve geschiedt via de resultaatbestemming.

   In geval van een eventuele verlaging moet de premiestabilisatiebestemmingsreserve vrijvallen om een verlaging te vermijden of te verminderen.

   Overige reserves

   (bedragen x € 1 miljoen)

   2016

   2015

      

   Stand begin van het jaar

   (8.513)

   3.468

   Saldo van baten en lasten

   (818)

   (11.981)

      

   Stand eind van het jaar

   (9.331)

   (8.513)

    Op 31 december 2016 bedraagt de omvang van het minimaal vereist eigen vermogen € 8,3 miljard (ultimo 2015: € 7,4 miljard) en het vereist eigen vermogen € 47,5 miljard (ultimo 2015: € 45,0 miljard).