10 Technische voorzieningen

Onder de technische voorzieningen wordt verantwoord de voorziening pensioenverplichtingen risico pensioenfonds uit hoofde van de pensioenregeling,de overige technische voorzieningen (AP-regeling) en de voorziening voor netto pensioen voor risico fonds.

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Voorziening pensioenverplichtingen risico pensioenfonds

194.260

171.906

Overige technische voorzieningen

929

918

Voorziening netto pensioen

1

1

   

Stand eind van het jaar

195.190

172.825

  De voorziening netto pensioen bestaat uit ingegaan netto partnerpensioen.

  De voorziening pensioenverplichtingen risico pensioenfonds is als volgt samengesteld:

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2016

  2015

     

  Niet ingegaan pensioen

    

  Actieve deelnemers, deelnemers Flexpensioen en OBU

  97.163

  86.238

  Gewezen deelnemers

  26.735

  23.106

  Arbeidsongeschikten

  11.228

  10.608

  Niet ingegaan partnerpensioen

  8.667

  7.341

     

  Ingegaan pensioen

    

  Ouderdomspensioen, Flexpensioen

  41.447

  36.455

  Partnerpensioen

  5.129

  4.700

  Wezenpensioen

  84

  93

     

  Administratie- en excassokosten

  3.807

  3.365

     

  Totaal

  194.260

  171.906

   De overige technische voorzieningen zijn als volgt samengesteld:

   (bedragen x € 1 miljoen)

   2016

   2015

      

   Ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen

   810

   798

   Niet ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen

   97

   100

   Administratie- en excassokosten

   22

   20

      

   Totaal

   929

   918

    De mutaties in de technische voorzieningen zijn als volgt:

    2016

    Pensioen-

    Overige

     
     

    verplichtingen

    technische

     
     

    risico

    voorzieningen

    Totaal

    (bedragen x € 1 miljoen)

    pensioenfonds

      
        

    Stand begin van het jaar

    171.907

    918

    172.825

        

    Pensioenopbouw

       

    Actieven

    4.800

    -

    4.800

    Premievrije pensioenopbouw AO

    178

    -

    178

    Ingegaan nabestaandenpensioen

    178

    -

    178

    Onvoorwaardelijke NFP-compensatierechten

    209

    -

    209

    Onverdiende premiebijdragen voor nieuwe ziektegevallen

    -

    47

    47

    Indexering

    -

    -

    -

    Rentetoevoeging

    (104)

    (1)

    (105)

    Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

    (3.163)

    (78)

    (3.241)

    Wijziging marktrente

    18.695

    33

    18.728

    Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

    -

    -

    -

    Aanpassing actuariele grondslagen pensioenregeling

    1.366

    15

    1.381

    Overige mutaties

    195

    (5)

    190

        

    Stand eind van het jaar

    194.261

    929

    195.190

     2015

     Pensioen-

     Overige

      
      

     verplichtingen

     technische

      
      

     risico

     voorzieningen

     Totaal

     (bedragen x € 1 miljoen)

     pensioenfonds

       
         

     Stand begin van het jaar

     158.129

     895

     159.024

         

     Pensioenopbouw

        

     Actieven

     4.280

     -

     4.280

     premievrije pensioenopbouw AO

     171

     -

     171

     ingegaan nabestaandenpensioen

     163

     -

     163

     onvoorwaardelijke NFP-compensatierechten

     194

     -

     194

     Onverdiende premiebijdragen voor nieuwe ziektegevallen

     -

     46

     46

     Indexering

     -

     -

     -

     Rentetoevoeging

     290

     2

     292

     Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

     (2.945)

     (80)

     (3.025)

     Wijziging marktrente

     11.591

     14

     11.605

     Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

     38

     -

     38

     Aanpassing actuariele grondslagen pensioenregeling

     (53)

     45

     (8)

     Overige mutaties

     49

     (4)

     45

         

     Stand eind van het jaar

     171.907

     918

     172.825

      Pensioenopbouw

      Onder pensioenopbouw wordt de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw van de nominale rechten op ouderdomspensioen, inclusief compensatierechten en nabestaandenpensioen opgenomen.

      Indexering of verlaging

      Het bestuur heeft op 11 november 2016 besloten de nominale rechten niet te indexeren per 1 januari 2017. Per 1 januari 2016 werd ook niet geindexeerd.

      Per balansdatum hoeven de opgebouwde rechten niet verlaagd te worden.

      Rentetoevoeging

      De rentetoevoeging betreft de verhoging van de technische voorzieningen op basis van de éénjaarsrente in de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur aan het begin van het verslagjaar. Voor het boekjaar 2016 bedraagt deze rente circa (0,1%) (2015: circa 0,2%).

      Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

      Dit betreft de op de actuariële grondslagen verwachte afname van de technische voorzieningen voor het doen van uitkeringen en het betalen van de pensioenuitvoeringskosten.

      Wijziging marktrente

      De waarde van de pensioenverplichtingen verandert onder invloed van wijzigingen in de marktrente.

      Pensioenverplichtingen risico pensioenfonds

       

      2016

      2015

      Modified duration (in jaren)

      21,5

      20,7

      Gemiddelde lange rente

      1,4%

      1,8%

       Overige technische voorzieningen

        

       2016

       2015

       Modified duration (in jaren)

       8,0

       7,9

       Gemiddelde lange rente

       0,8%

       1,1%

        Netto pensioen

         

        2016

        2015

        Modified duration (in jaren)

        -

        -

        Gemiddelde lange rente

        0,0%

        0,0%

         Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

         De waarde van de pensioenverplichtingen verandert door de actuariële inkomende en uitgaande waardeoverdrachten.

         Aanpassing actuariële grondslagen pensioenregeling

         De actuariële grondslagen zijn de uitgangspunten en veronderstellingen waarop de berekening van de technische voorzieningen is gebaseerd. Onder aanpassing actuariële grondslagen wordt het effect van aanpassing van de bestandsgrondslagen, economische grondslagen en kostengrondslagen op de technische voorzieningen opgenomen. In paragraaf 28 worden deze aanpassingen verder toegelicht.

         Overige mutaties pensioenregeling

         Onder de overige mutaties worden de actuariële baten en lasten verantwoord die niet onder één van de andere categorieën kunnen worden gerubriceerd.