13 Overige schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Belastingen en premies sociale verzekeringen

70

64

Vooruitontvangen VPL-premie

161

75

Spaarfonds gemoedsbezwaarden

19

18

Nog te betalen uitkeringen

162

155

Overige schulden en overlopende passiva

28

-

   

Totaal

440

312

  Vooruitontvangen VPL-premie

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2016

  2015

     

  Stand begin van het jaar

  75

  -

  Toevoeging in rekening gebrachte VPL-premie

  246

  242

  Af: Inkoop pensioen

  (173)

  (167)

  Bij: rendement

  13

  -

     

  Stand eind van het jaar

  161

  75

   Met ingang van 2015 wordt apart premie geheven voor de VPL-compensatierechten (VPL-regeling). Deze premie is 1,1% van de bijdragegrondslag. Een deel van deze premie wordt gebruikt voor directe inkoop van de in premiejaar onvoorwaardelijk geworden compensatierechten. De rest betreft een schuld van vooruitontvangen VPL-premies. De huidige waarde van de schuld is, gegeven de verwachte premies en inkoop van de komende jaren in de door PFZW gebruikte premiesystematiek voldoende om tot en met 2020 alle rechten te kunnen financieren. Een eventueel tekort of overschot zal in 2021 of 2022 via de premies met de sociale partners verrekend worden. De schuld wordt jaarlijks verhoogd met het door PFZW behaalde rendement.

   Spaarfondsgemoedsbezwaarden

   Het spaarfondsgemoedsbezwaarden heeft een gemiddelde looptijd langer dan vijf jaar.

   Overige schulden en overlopende passiva

   De overige schulden hebben overwegend een kortlopend karakter.