15.1 Dekkingsgraadrisico

Het dekkingsgraadrisico is de mogelijke impact op de dekkingsgraad als gevolg van onzekerheid in toekomstige beleggingsrendementen, de ontwikkeling van de rente en demografische grondslagen. Daarbij is op korte termijn vooral de onzekerheid in de nominale dekkingsgraad van belang, het zogenaamde solvabiliteitsrisico. Voor de toetsing aan het financieel toetsingskader (FTK) wordt de beleidsdekkingsgraad gebruikt. Deze is het gemiddelde van de dekkingsgraden op de laatste 12 maandeinden.

De minimaal vereiste dekkingsgraad is eind 2016 gelijk aan 104,2%. De beleidsdekkingsgraad is eind 2016 lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Er is dus sprake van een dekkingstekort. In het FTK geldt dat een fonds niet meer dan zes jaareinden op rij een dekkingstekort mag hebben. Als dit het geval is, en de actuele dekkingsgraad op het zesde jaareinde lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, moeten mogelijk de pensioenrechten verlaagd worden.

Om te beoordelen of PFZW over voldoende vermogen beschikt om op korte termijn beleggingsrisico’s op te vangen, hanteert PFZW het standaardmodel van De Nederlandsche Bank (DNB) voor de bepaling van het vereist eigen vermogen, aangevuld met een partieel intern model voor die risico’s die niet goed passen binnen het standaardmodel. Dit vereist eigen vermogen, gebaseerd op de strategische beleggingsmix voor 2017, bedraagt ultimo 2016 afgerond € 47 miljard (ultimo 2015: € 45 miljard), wat overeenkomt met afgerond 24,3% van de nominale verplichtingen (ultimo 2015: 26,0%).

(bedragen x € 1 miljard)

Ultimo 2016

 

Ultimo 2015

 
     

S1 Renterisico

11,1

5,7%

9,6

5,6%

S2 Risico zakelijke waarden

35,7

18,3%

35,2

20,4%

S3 Valutarisico

9,6

4,9%

8,3

4,8%

S4 Grondstoffenrisico

6,7

3,4%

6,0

3,5%

S5 Kredietrisico

6,8

3,5%

5,7

3,3%

S6 Verzekeringstechnisch risico

7,1

3,7%

6,3

3,6%

S10 Actief Beheerrisico

0,6

0,3%

-

-

Af: diversificatie-effect

(30,2)

(15,4%)

(26,1)

(15,2%)

     

Totaal S (vereiste buffers) = vereist eigen vermogen

47,5

24,3%

45,0

26,0%

Technische voorzieningen

195,2

 

172,9

 
     

Vereist vermogen

242,7

 

217,9

 

Aanwezig vermogen

186,0

 

164,4

 
     

Tekort

56,7

 

53,5

 

    De beleidsdekkingsgraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom is er een herstelplan ingediend om vanaf eind 2016 uiterlijk na tien jaar weer op een dekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad te komen.

    Hierna zijn de verschillende risico’s voor de dekkingsgraad beschreven. Van elk risico wordt beschreven wat het inhoudt, welke beheersmaatregelen er genomen worden en welke impact een mogelijke schok op de dekkingsgraad zou hebben.