20 Pensioenuitvoeringskosten

De pensioenuitvoeringskosten hebben betrekking op de kosten van uitbesteding en de kosten van het bestuursbureau.

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Personeelskosten

(5)

(4)

Kosten uitbesteding

(102)

(100)

Overige kosten

1

(3)

   

Totaal

(106)

(107)

    Tussen PFZW en de uitvoeringsorganisatie zijn per 1 januari 2008 meerjarige overeenkomsten voor vermogensbeheer en pensioenbeheer gesloten. De kosten vermogensbeheer zijn in mindering gebracht op de beleggingsresultaten (noot 18).

    In de overige kosten zijn de honoraria opgenomen van de externe accountant en de externe actuaris van PFZW.

    Het honorarium van de externe accountant bedraagt € 327 duizend (2015: € 300 duizend). Dit betreft een bedrag van € 299 duizend (2015: € 276 duizend) voor kosten voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de verslagstaten en € 31 duizend (2015: € 24 duizend) voor kosten voor niet-controlediensten.

    Het honorarium van Towers Watson Netherlands B.V. bedraagt € 209 duizend (2015: € 212 duizend). Het honorarium betreft € 209 duizend (2015: € 197 duizend) kosten voor actuariële certificering en € 0 duizend (2015: € 7 duizend) voor kosten voor geleverde diensten ten behoeve van de pensioencommissie.