21 Saldo overdracht van rechten

Dit is het saldo van inkomende bedragen uit hoofde van overgenomen pensioenverplichtingen en uitgaande bedragen uit hoofde van overgedragen pensioenverplichtingen.

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Inkomende waardeoverdrachten

-

127

Uitgaande waardeoverdrachten

(1)

(105)

   

Totaal

(1)

22

    Er zijn in 2016 geen waardeoverdrachten geweest omdat de beleidsdekkingsgraad lager was dan 100%