24 Resultaat op premiebijdragen en waardeoverdrachten

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Pensioenregeling

  

Premiebijdragen (exclusief kostenopslagen en toevoeging

5.094

5.020

schuld VPL-premies)

  
   

Pensioenopbouw

  

Actieven

(4.789)

(4.269)

Premievrije pensioenopbouw arbeidsongeschiktheid

(178)

(171)

Ingegaan nabestaandenpensioen

(178)

(162)

Compensatierechten (VPL)

(209)

(194)

   

Saldo overdracht van rechten

(1)

22

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

-

(38)

   

Totaal pensioenregeling

(261)

208

   

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

  

Premiebijdragen (exclusief kostenopslagen)

45

46

Onverdiende premie voor nieuwe ziektegevallen

(47)

(46)

   

Totaal AP

(2)

-

   

Totaal

(263)

208

    De pensioenpremie in 2016 bedroeg 23,5% (2015: 23,5%) over salaris boven de franchise. Hiervan was 22,4% voor de reguliere pensioenregeling, en 1,1% voor de VPL-regeling. Van deze VPL-premie (€ 245 miljoen) wordt een deel (€ 173 miljoen) gebruikt voor financiering van de onvoorwaardelijk geworden compensatierechten in het verslagjaar. De rest wordt toegevoegd aan de schuld vooruitontvangen VPL-premies (VPL-schuld) ter financiering van de inkoop in toekomstige jaren (zie paragraaf 13). Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen in 2016 is 1,75% (2015: 1,75%), bij een pensioenrekenleeftijd van 67 jaar (2015: 67 jaar).