29 Overige resultaten

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Overige actuariële resultaten, per saldo

(190)

(45)

Overige baten en lasten, per saldo

(4)

(20)

   

Totaal

(194)

(65)

De post overige actuariële resultaten wordt vooral veroorzaakt door bestandsresultaten en modelwijzigingen.