30 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

De liquide middelen bestaan uit de liquide middelen uit de pensioenactiviteiten en de liquide middelen uit de beleggingsactiviteiten. Als sprake is van een negatief saldo, wordt dit gepresenteerd als schuld aan kredietinstellingen onder de overige schulden en overlopende passiva.

De mutatie van de liquide middelen kan als volgt worden aangesloten op de balans.

 

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

    

3.4

Totaal geldmarktbeleggingen

12.883

12.038

8

Liquide middelen pensioenactivitenten

98

174

    
 

Stand per einde boekjaar

12.981

12.212

    
 

Stand per eind vorig boekjaar

12.212

15.925

    
 

Mutatie in liquide middelen

769

(3.713)

    De liquide middelen uit beleggingsactiviteiten zijn in de balans gepresenteerd als onderdeel van de ‘vastrentende waarden’. De liquide middelen uit pensioenactiviteiten zijn apart in de balans verantwoord.