Enkelvoudige balans per 31 december 2016

(na bestemming saldo van baten en lasten)

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Activa

  

Beleggingen risico pensioenfonds

206.856

185.094

Beleggingen risico deelnemers

78

90

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

176

183

Deelnemingen

799

1.016

Vordering uit hoofde van beleggingen

1.092

322

Vorderingen en overlopende activa

605

617

Liquide middelen

98

174

   

Totaal activa

209.704

187.496

   

Passiva

  

Stichtingskapitaal en reserves

(9.241)

(8.469)

Technische voorzieningen

195.190

172.825

Voorziening pensioenverplichting risico deelnemers

78

80

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

23.237

22.748

Overige schulden en overlopende passiva

440

312

   

Totaal passiva

209.704

187.496