Enkelvoudige staat van baten en lasten 2016

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Resultaat deelnemingen

87

86

Overig resultaat

(859)

(12.023)

   

Saldo van baten en lasten

(772)

(11.937)