Toelichting enkelvoudige jaarrekening

Algemeen

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen die worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Voor de toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten, met uitzondering van wat hieronder is opgenomen.

Deelnemingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Stand begin van het jaar

1.016

982

Investeringen

72

0

Aankopen/kapitaalstortingen

-

0

Desinvesteringen

(154)

(52)

Resultaat deelneming

87

86

Ontvangen dividend

(222)

-

   

Stand eind van het jaar

799

1.016

Het overzicht van groepsmaatschappijen als bedoeld in de artikelen 379 Boek 2 BW is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Vordering uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Vordering uit hoofde van collateral management

-

12

Af te wikkelen beleggingstransacties

941

145

Te vorderen dividenden

3

1

Vorderingen op groepsmaatschappijen

61

95

Te vorderen bronbelasting

32

17

Overige vorderingen en overlopende activa

55

52

   

Totaal

1.092

322

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Deze post betreft aandeelhouderleningen die PFZW met groepsmaatschappijen heeft aangesloten ter financiering van investeringen. Deze leningen hebben een looptijd tot en met 31 december 2019 en worden volledig afgelost 31 december 2019. De interestpercentages die op deze leningen van toepassing zijn liggen tussen 4% en 6,5%. Er zijn geen zekerheden verstrekt.

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Derivaten

9.931

10.748

Schulden uit hoofde van collateral management

12.473

10.873

Af te wikkelen beleggingstransacties

239

456

Schulden aan groepsmaatschappijen

419

485

Belastingen

-

1

Overige schulden en overlopende passiva

175

185

   

Totaal

23.237

22.748

Schulden aan groepsmaatschappijen

Deze post betreft een lening die PFZW bij één van haar groepsmaatschappijen heeft opgenomen ter financiering van investeringen. De lening met een interestpercentage van 8,825% per jaar heeft een looptijd tot en met 2017. Ten aanzien van deze lening zijn geen zekerheden verstrekt. De lening wordt volledig afgelost in 2017.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

PFZW maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid met PGGM Coöperatie U.A., PGGM N.V. en haar dochter vennoootschappen voor de omzetbelasting waardoor het hoofdelijk aansprakelijk is voor eventuele omzetbelastingschulden van tot de fiscale eenheid behorende entiteiten.

Bestemming van saldo van baten en lasten

In de statuten is geen bepaling opgenomen over de wijze waarop het saldo van baten en lasten moet worden verdeeld. Het saldo wordt echter jaarlijks geheel ten gunste dan wel ten laste van de reserves gebracht. Van het saldo is € 46 miljoen toegevoegd aan de premiestabilisatiebestemmingsreserve. Het resterende deel van het saldo wordt onttrokken aan de algemene reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Zie hoofdstuk Gebeurtenissen na balansdatum in de geconsolideerde jaarrekening.

Zeist, 21 april 2017

Het bestuur

ir. ing. C.P.M. Moonen, voorzitter

A.J. Vink bc, plaatsvervangend voorzitter

drs. F.F.L. Vlak, secretaris

prof. dr. A.F.P. Bakker

G.H. Bergsma RBA MA

P.A. de Bruijn

dr. C.L. Dert

drs. P.J.H. Fey

E.W.M. Merlijn

drs. J.M.J. Moors

drs. P. Wolters RA

O.M.C. Perik MBA