31 Bestemmingen van saldo van baten en lasten

In de statuten is geen bepaling opgenomen over de wijze waarop het saldo van baten en lasten worden verdeeld Het saldo wordt jaarlijks na een besluit hiertoe geheel ten gunste dan wel ten laste van de reserves gebracht. Van het saldo is € 46 miljoen toegevoegd aan de premiestabilisatiebestemmingsreserve. Het resterende deel van het saldo wordt onttrokken van de algemene reserves.