Samenvatting actuarieel rapport boekjaar 2016 certificerend actuaris

Jaarlijks stelt de certificerend actuaris van Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rapport op, dat is bedoeld om inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de financiële positie van het pensioenfonds gedurende het boekjaar en in het bijzonder in de financiële positie van het pensioenfonds op de balansdatum. 

De werkzaamheden van de certificerend actuaris bestaan met name uit de beoordeling of is voldaan aan de vereisten in de Pensioenwet. Als onderdeel hiervan toetst hij of de technische voorzieningen, als geheel bezien, toereikend zijn vastgesteld en of de hierbij gehanteerde grondslagen prudent zijn. Naar het oordeel van de actuaris is dat per 31 december 2016 het geval.

Met betrekking tot de premie heeft de certificerend actuaris vastgesteld dat de in boekjaar 2016 ontvangen totale premiebijdrage hoger was dan de gedempte premie, die onderdeel vormt van de financiële opzet van het pensioenfonds. Uitgaande van de door het pensioenfonds gehanteerde dempingsmethodiek was de premie in 2016 dan ook kostendekkend. 

Daarnaast toetst de certificerend actuaris of het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen correct zijn bepaald en hoe het eigen vermogen van het pensioenfonds zich hiertoe verhoudt.
De actuele dekkingsgraad van 95% van het pensioenfonds is eind 2016 gelijk gebleven aan de actuele dekkingsgraad eind 2015. De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 97% naar 90%. De beleidsdekkingsgraad is daarmee lager dan zowel de vereiste dekkingsgraad als ook de minimaal vereiste dekkingsgraad. 

Omdat de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) lager is dan de vereiste dekkingsgraad heeft het pensioenfonds in 2017 een actualisatie van het herstelplan gemaakt. Hieruit blijkt dat het pensioenfonds zich naar verwachting tijdig herstelt tot de vereiste dekkingsgraad. 

De beleidsdekkingsgraad is voor het tweede jaareinde lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Als de beleidsdekkingsgraad van een fonds gedurende zes achtereenvolgende meetmomenten lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad èn de actuele dekkingsgraad op dat moment eveneens lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, dient het fonds kortingsmaatregelen te treffen. Een dergelijke maatregel zou voor het pensioenfonds voor het eerst in het jaar 2021 van toepassing kunnen zijn, op basis van het meetmoment per einde 2020.