Governance

Bezetting bestuur en commissies

In augustus 2016 overleed mevrouw Ria Vedder. Zij was sinds juli 2014 de zeer gewaardeerde verkozen bestuurder namens de pensioengerechtigden in de werknemersgeleding van het bestuur. Door dit droevige feit ontstond er een vacature in het bestuur van PFZW.

Omdat de statuten van het pensioenfonds niet voorzagen in opvolging bij tussentijds overlijden van een verkozen bestuurder, zag het pensioenfonds zich genoodzaakt nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Deze vinden plaats in maart 2017, waarna de nieuw verkozen bestuurder naar verwachting in juni 2017 wordt benoemd. Inmiddels is er een statutenwijziging doorgevoerd, waardoor is voorzien in opvolging bij tussentijds overlijden van een verkozen bestuurslid.

In het tweede kwartaal van 2016 was er een wisseling in de bezetting van de bestuurscommissies. Mevrouw Petra de Bruijn (bestuurder namens Sociaal Werk Nederland, voorheen namens MO Groep) ging van het audit committee naar de pensioencommissie. Met de toetreding van de heer Pascal Wolters tot het audit committee was dit een logische herschikking van rollen.

Pensioencommissie plus

In 2016 besloot het bestuur tot de instelling, de bezetting en het werkveld van de pensioencommissie plus. De bedoeling is om beleid rond inhoud en prijs van de pensioenregeling ook te laten beoordelen door vertegenwoordigers van sociale partners die direct zicht hebben op de overige arbeidsvoorwaarden in de sectoren waarvoor PFZW werkt. Daarmee wordt beoogd het draagvlak onder de zogenaamde plusconstructie te versterken.

Vanaf 1 januari 2017 beoordeelt de pensioencommissie plus zaken als het opbouwpercentage, de franchise, de premie en de indexering. Maar ook eventuele herstelmaatregelen zullen besproken worden. De pensioencommissie gebruikt het oordeel van de pensioencommissie plus bij het opstellen van adviezen over inhoud en prijs van de regeling aan het bestuur. Deze adviezen zijn zwaarwegend, wat betekent dat het bestuur slechts onder bepaalde voorwaarden en gemotiveerd van adviezen kan afwijken. Na ongeveer een jaar evalueert het bestuur de pensioencommissie plus om te bezien of de pensioencommissie plus bijdraagt aan het versterken van het draagvlak.

Verantwoording hoorcommissie Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur)

Een verplicht bedrijfstakpensioenfonds kan besluiten nemen over het verlenen en het intrekken van vrijstellingen  van de verplichtstelling van het pensioenfonds.  Het pensioenfonds handelt dan als bestuursorgaan. De Wob is derhalve van toepassing op PFZW voor zover PFZW handelt als bestuursorgaan. Op grond van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan. Het verstrekken van informatie op grond van de Wob blijft achterwege indien sprake is van een uitzonderingsgrond of bepaalde wettelijke beperkingen. 

In 2016 is er één verzoek om informatie ingediend bij PFZW waarop PFZW een besluit heeft genomen. Tegen het besluit is bezwaar aangetekend waarna een hoorzitting is gehouden. In de beslissing op bezwaar  is gedeeltelijk aan het bezwaar tegemoet gekomen. Het gevolg daarvan is dat een overzicht van vrijstellingen voor bepaalde werkgevers met vermelding van de grond waarop vrijstelling is verstrekt en kopieën van vrijstellingsbesluiten die deels in geanonimiseerd, ter inzage zijn gelegd.

Opleidingen en themabijeenkomsten

Het bestuur volgde in 2016 de nodige opleidingen en nam deel aan verschillende themabijeenkomsten. Er werd veel tijd besteed aan de oordeelsvorming over de inhoud en opzet van een vernieuwd, toekomstbestendig pensioenstelsel. Zo kwam het onderzoek onder deelnemers over solidariteit, zekerheid en de verplichtstelling aan de orde. Maar ook de zzp-problematiek en het thema ‘adequaat pensioen’ werden uitvoerig met elkaar en met externe experts toegelicht en besproken.

In de jaarlijkse summercourse was er veel aandacht voor nieuwe, innovatieve ontwikkelingen in de financiële sector (FinTech) en voor pensioeninnovaties in het Verenigd Koninkrijk. Voorts waren er twee bijeenkomsten samen met de raad van toezicht en de Pensioenraad over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (breder dan pensioen) en de gevolgen daarvan voor de sector zorg en welzijn.

De pensioencommissie volgde een uitgebreid opleidingsprogramma gericht op de totstandkoming van een nieuw communicatiebeleidsplan. In dit programma kwamen ook nieuwe communicatiemiddelen en –technieken aan de orde.

De bestuurscommissie investments (BcI) verdiepte zich onder meer in de afwegingen in het strategisch beleggingsbeleid, de portefeuillesamenstelling en de risico’s. Het audit committee woonde samen met de auditcommissie van het ABP twee bijeenkomsten bij met als thema toezicht op IT.

Daarnaast is een themabijeenkomst georganiseerd voor het bestuur, de raad van toezicht en het executive committee van de uitvoeringsorganisatie over de strategische kansen en risico’s van FinTech.

Werving nieuwe onafhankelijke voorzitter

De benoemingsperiode van de onafhankelijke voorzitter de heer Alders liep per 9 maart 2017 af. In het kader van een zorgvuldige opvolging is het bestuur in de tweede helft van 2015 begonnen met de voorbereiding van de werving van een nieuwe onafhankelijke voorzitter.

Gezien de samenstelling van het bestuur, heeft het bestuur in afstemming met de Pensioenraad en de raad van toezicht bepaald dat gezocht moest worden naar een kandidaat met ruime bestuurlijke ervaring. Op basis van een daarop toegespitste profielschets is een onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht geworven.

Voor de werving en selectie is een commissie uit het bestuur samengesteld die zich heeft laten bijstaan door een searchbureau. In 2016 is de werving gestart. Dit heeft in het najaar van 2016 geleid tot de benoeming van mevrouw ir. ing. C.P.M. Moonen. Zij is met ingang van 1 maart 2017 de onafhankelijke bestuursvoorzitter van PFZW.

Zelfevaluatie bestuur

Met externe begeleiding voerde het bestuur een zelfevaluatie uit. Dit gebeurde aan de hand van een casus: het proces rond de - uiteindelijk niet gerealiseerde - aansluiting van de universitaire medische centra (UMC’s) bij PFZW. Het bestuur reflecteerde op het bestuurlijke proces in dit traject, met speciale aandacht voor de gedragsaspecten. Het doel was te leren van dit traject vooral ook met het oog op toekomstige trajecten.

Een van de bevindingen was dat het traject te lang duurde. Met als gevolg dat geschiedenis verloren ging doordat bestuurders van het eerste uur aftraden en nieuwe bestuurders op de rijdende trein stapten.

Ook bleek dat de afstemming tussen direct betrokkenen bij het onderhandelingstraject en diegenen die verder van het proces af stonden niet duidelijk en strikt genoeg was.

Toets op naleving Code Pensioenfondsen

PFZW voldoet aan de normen uit de Code Pensioenfondsen over onder meer de besturing, integriteit en het risicomanagement van pensioenfondsen, op een punt na. PFZW streeft ernaar volledig te voldoen aan de norm (conform artikel 107 van de pensioenwet) om tenminste één bestuurslid jonger dan 40 jaar te hebben. PFZW heeft hier in de profielschets aandacht aan besteed, maar er zijn geen geschikte kandidaten voorgedragen. Daarom zijn alle bestuursleden op dit moment ouder dan 40 jaar. In het verantwoordingsorgaan, de Pensioenraad, hebben wel enkele leden onder de 40 jaar zitting. Om te komen tot een grotere diversiteit wil het bestuur twee mensen tot 35 jaar die geïnteresseerd zijn in pensioen voorbereiden op het besturen van een pensioenfonds in de vorm van een traineeship gedurende een jaar.

Samenstelling naar geslacht en leeftijdsopbouw

 

Geslacht

Leeftijd

 

Man

Vrouw

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

Bestuur

9

3

0

1

5

6

0

Pensioenraad

24

9

4

3

11

9

6

Raad van toezicht

2

1

0

0

2

1

0