In Control Statement

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (hierna ‘PFZW’) doet met het ‘In Control Statement’ een expliciete uitspraak over de kwaliteit van de interne risicobeheersing- en controlesystemen. Dit reflecteert het belang dat PFZW hecht aan een beheerste pensioenuitvoering en een transparante verantwoording daarover. PFZW richt zich in het ‘In Control Statement’ op de financiële verslaggevingsrisico’s en de niet financiële risico’s. In onderstaand statement wordt aangegeven wat de reikwijdte van het statement is en de motivering daarbij.

Verantwoordelijkheid

Het bestuur van PFZW heeft het beleid gescheiden van de uitvoering. De uitvoering van de pensioenadministratie en het beheer van het belegd vermogen is uitbesteed aan dochtervennootschappen van PGGM NV (hierna: PGGM). Tussen PFZW en PGGM zijn de uitbestedingsafspraken vastgelegd in een service level agreement met daaraan gerelateerde prestatiecriteria en verantwoordingsrapportages. Het bestuur van PFZW blijft verantwoordelijk voor het geheel van beleid en uitvoering van alle activiteiten die samenhangen met de pensioenregeling en het vermogensbeheer. Het bestuur is, naast de uitbesteding van de uitvoering, verantwoordelijk voor de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen ten aanzien van de financiële verslaggeving en de niet financiële risico’s. Sommige risico’s zijn niet te beïnvloeden door het bestuur zoals demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de financiële markten.

Reikwijdte

De ISAE 3402-verklaring heeft betrekking op de externe financiële verslaggeving van PFZW in de vorm van de jaarrekening, de kwartaalberichten, de kwartaal- en jaarverslagstaten van het pensioenfonds aan De Nederlandsche Bank en de rapportage Z-score. De verklaring is afgegeven bij de kwaliteit van de opzet, bestaan en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen over 2016.

De verklaring over de ISAE 3000 heeft betrekking op de kwaliteit van niet-financiële processen. Dit open raamwerk wordt voor het eerst gebruikt. Het gaat daarbij over de volgende processen; het opstellen van de ALM-nota, het opstellen van de ABTN, het berekenen van de dekkingsgraad, het uitvoeren van de verplichte pensioencommunicatie, het doorvoeren van wijzingen in wet- en regelgeving, de klant- en de toezichtrapportages, de business-continuïteit in operationele zin.

Motivering reikwijdte

Voor de uitbestede dienstverlening heeft PGGM aan PFZW onder meer twee ISAE verklaringen, één voor pensioenbeheer en één voor vermogensbeheer over 2016 verstrekt die betrekking hebben op de inrichting en werking van de interne beheersing en interne controle. Iedere verklaring kent een ISAE 3402-deel en een ISAE 3000-deel. Het ISAE 3000-deel heeft betrekking op de inrichting en kwaliteit van niet-financiële processen en is in 2016 voor het eerst verstrekt. De beide ISAE-verklaringen kennen geen beperkingen.

Daarnaast heeft het bestuursbureau van PFZW een stelsel van risicobeheersing en interne controle en rapporteert zijn zelfstandig oordeel aan het bestuur. Het bestuur heeft inzicht in zijn strategische risico’s , beoordeeld in een jaarlijks risico assessment.

Dit is mede de basis waarop het bestuur vindt dat het een verklaring kan afgeven, gericht op de externe financiële verslaggeving en de inrichting en kwaliteit van de niet financiële processen als opgenomen in de ISAE 3000.

Door ons te richten op de financiële verslaggevingsrisico’s en niet-financiële risico’s sluit het fonds aan op de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van interne risicobeheersing en houdt bijvoorbeeld rekening met de best practice-bepaling van de Commissie Corporate Governance. Kern van deze aanbeveling is dat een expliciete uitspraak wordt gedaan over de beheersing van de financiële verslaggevingsrisico’s en dat van de andere risico’s een beschrijving wordt gegeven van het beheerskader en de geplande verbeteringen. Een aantal van deze andere risico’s is nu expliciet opgenomen in de ISAE 3000-verklaring.

Verklaring

Het bestuur van PFZW verklaart met betrekking tot de externe financiële verslaggeving dat, gegeven de hiervoor aangegeven reikwijdte, met een redelijke mate van zekerheid de interne risicobeheersing- en controlesystemen in 2016 zodanig hebben gewerkt dat de externe financiële verslaggeving op going concern basis over 2016 geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Het bestuur van PFZW verklaart met betrekking tot de niet-financiële processen dat, gegeven de hiervoor aangegeven reikwijdte van de ISAE 3000, met een redelijke mate van zekerheid de interne risicobeheersing- en controlesystemen in 2016 hebben gewerkt.