Verantwoording van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van PFZW en de uitvoering van de pensioenregelingen. Het bestuur wordt bijgestaan door vier commissies.

Het bestuur heeft in 2016 dertien keer vergaderd. Aansluitend aan de vergaderingen vonden er thema- of verdiepingsbijeenkomsten plaats. In augustus was de jaarlijkse driedaagse summercourse waar het bestuur terug- en vooruitkijkt. Daarnaast spreekt het bestuur regelmatig met de Pensioenraad en de raad van toezicht.

In memoriam

Op 23 augustus 2016 overleed bestuurslid Ria Vedder. Zij was sinds 2014 bestuurslid en het eerste direct door pensioengerechtigden verkozen bestuurslid. Zij was een kundig en intens betrokken vertegenwoordigster van onze gepensioneerde deelnemers.

Agenda 2016

Veel onderwerpen zijn in 2016 aan de orde geweest, waaronder:

 • De opvolging van de voorzitter per 1 maart 2017.

 • De ontwikkelingen binnen en buiten de sector zorg en welzijn en de betekenis daarvan voor PFZW. Dat betreft onder meer maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de sector en op de arbeidsmarkt, fundamentele technologische ontwikkelingen en de impact van ICT-trends.

 • De ontwikkelingen in de discussie over de toekomst van het stelsel.

 • Een systeem van signalering genaamd vlaggenkader brengt opvallende afwijkingen in de beleggingsomgeving aan het licht. Het betreft zowel kansen als bedreigingen, die op (middel-)lange termijn een materiële impact kunnen hebben op het realiseren van de ambitie van PFZW.

Ambitie

Bij de besluitvorming over de sturing in het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) in 2015 bepaalde het bestuur om een fundamentele discussie te voeren over de indexeringsambitie van PFZW. Deze discussie is in verschillende bijeenkomsten en vergaderingen gevoerd en leidde ertoe dat het bestuur in het najaar van 2016 besloot om de indexeringsambitie in het vervolg te baseren op de prijsinflatie. Ook de mogelijkheid van het inhalen van gemiste indexering is aangepast van een ambitie naar een intentie. Het beleggingsbeleid zal daarbij niet meer gericht zijn op het inhalen van indexeringsachterstanden. Het bestuur heeft voor 2017 de intentie uitgesproken om meer beleggingsrisico terug te nemen als dat mogelijk is. Daarnaast besloot het bestuur zich in 2017 te bezinnen op de hoogte van de premie, het opbouwpercentage en de franchise.

Verder is door het bestuur onder meer besproken en vastgesteld:

 • het jaarverslag en de jaarrekening 2015

 • aanpassingen van de statuten, het pensioen- en uitvoeringsreglement

 • de bijgewerkte reglementen van de bestuurscommissies en de commissie van beroep

 • de bijgewerkte regeling nevenfuncties als onderdeel van de gedragscode

 • de pensioenpremie

 • het jaarlijkse risico assessment

 • de Economische Toekomst Verwachtingen (ETV) en nota Asset Liability Management (ALM)

 • het beleggingsplan 2017 en het daarmee samenhangend beleid en te verlenen mandaten

 • de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN)

 • de Service Level Agreement (SLA) met de uitvoeringsorganisatie

 • de begroting

 • kwartaalrapportages ter monitoring, bespreking en bijsturing

Evaluatie

Het bestuur heeft tijdens de summercourse stilgestaan bij de organisatorische inrichting van de door PFZW gebruikte ICT-systemen en in het bijzonder de rol van het bestuur daarbij. Ook oriënteerde het bestuur zich op IT-gedreven innovaties die mogelijke gevolgen voor onze deelnemers hebben. Duidelijk is dat IT en innovatie zeer met elkaar verbonden zijn. Door de getrokken lessen uit het verleden kwam het bestuur tot een goede werkwijze en governance voor het ontwikkelen van de IT-strategie, die in december 2016 zijn bekrachtigd.