Wijzigingen pensioenreglement en uitvoeringsreglement

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in 2016 van het pensioenreglement. De wijzigingen in het uitvoeringsreglement zijn in lijn met de wijzigingen vanuit het pensioenreglement verwerkt, zie hiervoor punt 1.2 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Wet Pensioencommunicatie

In 2015 is de Wet Pensioencommunicatie gefaseerd in werking getreden. Sommige wijzigingen golden direct, andere wijzigingen per 1 januari 2016, 1 juli 2016 of later.

Hoofdstuk 9 van het pensioenreglement is daar op geactualiseerd. Wijzigingen in 2016 zijn bijvoorbeeld:

  • Vervanging van de startbrief door laag 1 van Pensioen 1-2-3. Deze tekst is korter en eenvoudiger van opzet. Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen met een vast aantal onderwerpen, teksten en iconen.

  • De informatie die een pensioenfonds moet geven over verhogen en verlagen van de pensioenen is gewijzigd. Er wordt voortaan over vijf jaar in plaats van over drie jaar getoond wat er in het verleden is gebeurd.

  • De informatie die verplicht moet worden opgenomen op de website is uitgebreid. Dit betreft algemene basisinformatie en informatie over de uitvoering van de pensioenregeling.

Verdere wijzigingen pensioenreglement

  • Regeling B (voor deelnemers geboren voor 1950) is nagenoeg uitgewerkt en om die reden grotendeels uit het pensioenreglement gehaald.

  • De aanvraagtermijn voor een vrijwillige voortzetting is verlengd van zes naar negen maanden.

  • Aanpassing aan het vervallen van de (wettelijke) termijn van zes maanden na begin deelneming voor het indienen van een verzoek tot waardeoverdracht.

  • Omwille van de transparantie zijn de kosten en actuariële grondslagen die gelden voor nettopensioen en nettopartnerpensioen zoveel mogelijk opgenomen in bijlage f van de regeling.

Aanpassing Regeling nettopartnerpensioen

In 2015 is de Regeling nettopartnerpensioen geïntroduceerd voor een kleine groep deelnemers. Per 1 januari 2016 is de Regeling nettopartnerpensioen ook toegankelijk voor nieuwe deelnemers of deelnemers die door hun gewijzigde persoonlijke situatie voldoen aan de voorwaarden.

Verder is de Regeling nettopartnerpensioen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 aangepast in die zin dat het verzekerde jaar gaat lopen van mei tot mei in plaats van per kalenderjaar. De verzekering voor nettopartnerpensioen wordt jaarlijks verlengd, maar kan op elk gewenst moment worden opgezegd. De premie-inning loopt via de werkgever.

Ook is de vaststelling van het nettopartnerpensioen gewijzigd. Vanaf 2016 wordt dit jaarlijks vastgesteld op basis van het feitelijke salaris.

Tijdelijke regeling ‘Pensioenknip’ ingevoerd

In verband met de aanhoudend lage rente, heeft de regering per 7 juli 2015 de ‘Tijdelijke regeling pensioenknip’ ingevoerd. Deze regeling is relevant voor mensen die een kapitaal opbouwen om hun pensioen aan te vullen. Aankoop van een pensioen kan echter op een bepaald moment ongunstig zijn vanwege de lage rente.

De pensioenknip is bedoeld voor mensen met een kapitaal dat hoger is dan € 10.000.

Zij kunnen ervoor kiezen hun kapitaal in twee delen te ‘knippen’. Met het ene deel kopen zij voor twee jaar een aanvullend pensioen aan. Met het andere deel blijven zij beleggen. Uiterlijk na twee jaar kopen zij met dit overgebleven kapitaal een aanvullend pensioen aan, dat zij na afloop van die eerste twee jaar gaan ontvangen. Deze regeling is ook verplicht opgenomen in het pensioenreglement.

Andere contantewaardefactoren

Tot 1 januari 2016 werden bij 'flexibilisering' contantewaardefactoren gehanteerd die zes jaar voor de pensioenleeftijd golden. Hiermee kregen deelnemers tijdig een beeld van hoeveel pensioen zij konden verwachten. Dit is niet langer verantwoord omdat het pensioenfonds daarmee het risico loopt te rekenen met verouderde factoren. En daarmee het pensioen in feite te laag of te hoog voorspiegelt. Om die reden wordt voortaan gerekend met de contantewaardefactoren van het voorgaande kalenderjaar.