Ontwikkelingen werkgevers- en deelnemersbestand PFZW

Aantal werkgevers steeg verder

Het aantal aangesloten werkgevers groeide in 2016 van 22.850 tot 23.200. Vooral in de gehandicaptenzorg kwamen er door voortgaande schaalverkleining veel (bijna 200) werkgevers bij.

Aantal premiebetalende deelnemers: voorzichtig herstel werkgelegenheid in de sector

Voor het eerst na een aantal jaren van krimp nam de totale werkgelegenheid in de sector weer iets toe. Het aantal premiebetalende deelnemers steeg met 0,4% tot 1.155.800. Een duidelijke toename van premiebetalende deelnemers zagen we bijvoorbeeld in de kinderopvang en de huisartsenzorg. Dalende trends bij thuiszorg en verpleging & verzorging zetten door, maar waren minder sterk dan in 2015.

Man/Vrouw verdeling

Zoals bekend werken er in de sector meer vrouwen dan mannen: 85% van de premiebetalende deelnemers is vrouw. Zie onze ‘bevolkingspiramide’:

Vrijwillige voortzetting: belangstelling neemt toe

Een kleine 3000 deelnemers betalen zelf hun volledige premie, inclusief het werkgeversdeel. Zij zetten de pensioenopbouw vanuit hun beëindigde dienstbetrekking voort. Van dit aantal werken er 150 als zelfstandig ondernemer. Deze in vergelijking met het totale deelnemersaantal kleine groep is inmiddels tweemaal zo groot als vijf jaar geleden.

Blijvende stijging aantal pensioengerechtigden

Het aantal pensioenen steeg in 2016 opnieuw. De toename van het aantal pensioenen is relatief laag vergeleken met de jaren ervóór. Dit komt vooral door het opschuiven van de AOW-leeftijd met drie maanden; 2016 was immers het eerste jaar met zo’n grote verschuiving. Omdat veel mensen hun ouderdomspensioen samen met het AOW-pensioen opnemen, heeft dat effect op het aantal nieuwe ouderdomspensioenen.

Aantallen (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden jaarultimo

    
 

2016

2015

mutatie

Premiebetalende deelnemers*

1.155.800

1.151.300

0,4%

Gewezen deelnemers

1.063.600

1.041.200

2,2%

Pensioengerechtigden

412.900

390.900

5,6%

    

(Gewezen) deelnemers

2.632.300

2.583.400

1,9%

    

Ouderdomspensioen

329.000

307.400

7,0%

Partnerpensioen

52.900

50.400

5,0%

Wezenpensioen

6.400

6.500

-1,5%

Arbeidsongeschiktheidspensioen

20.400

21.400

-4,7%

FLEX-pensioen

4.200

5.200

-19,2%

    

Totaal Pensioengerechtigden

412.900

390.900

5,6%

    

*Inclusief arbeidsongeschikte deelnemers

68.400

66.300

3,2%