Beleggingsbeleid 2016

Vergroten van onze verantwoordelijkheid: ook in 2017

In 2016 zijn nieuwe stappen gezet op weg naar het Beleggingsbeleid 2020. In de volgende figuur is de voortgang van de verschillende beleidsinitiatieven grafisch weergegeven. Een deel van deze initiatieven is gerealiseerd: ze zijn beleidsmatig afgerond en onderdeel geworden van de uitvoering van het beleggingsbeleid.

De uitwerking van Beleggingsbeleid 2020 ligt op schema. In 2016 is de nodige voortgang geboekt en een aantal initiatieven is afgerond. Tegelijkertijd is PFZW zich er van bewust dat er nog aanzienlijke uitdagingen zijn voor de komende jaren.

Hierna een korte toelichting op de beleidsinitiatieven die in 2017 verder worden uitgewerkt:

Beleidsinitiatief 5. Verviervoudig de positieve voetafdruk              

Aan het einde van het eerste kwartaal in 2016 was het gewicht aan beleggingen met een positieve voetafdruk gegroeid naar € 8,7 miljard. Hoewel deze omvang aanzienlijk lijkt vergeleken met de nulmeting van € 5,5 miljard per ultimo 2014, beschouwen we het streven van minimaal € 20 miljard in 2020 als uitdagend. Het vinden van beleggingen die aan alle vereisten voldoen, is arbeidsintensief.

Binnen de beleggingen in vastrentende waarden is ruimte gecreëerd om in green bonds te kunnen beleggen. De richtlijnen tot dusver stonden het niet toe om in dit type obligaties te beleggen. In 2016 is de aandacht verschoven naar beleggen in oplossingen in private markten zoals infrastructuur, privaat vastgoed en private equity. Dit heeft geleid tot een groei van de duurzame beleggingen in deze markten.

In 2017 houden we oog voor nieuwe beleggingen met een positieve duurzaamheidsbijdrage binnen en buiten de bestaande beleggingsmandaten.

Beleidsinitiatief 6. Halveer de negatieve voetafdruk van de portefeuille   

In 2016 is gestart met een stapsgewijze reductie van CO2-uitstoot door bedrijven binnen de liquide aandelenportefeuille. Doel is hier een halvering van de CO2-uitstoot in 2020. In 2017 wordt daarbij voor het eerst de actuele voetafdruk afgezet tegen de nulmeting uit 2015.

In 2017 implementeren we verder de CO2-reductie binnen alternatieve aandelen en onderzoeken we mogelijkheden voor CO2-reductie binnen de vastgoed- en bedrijfsobligatiesportefeuille.                                                                          

Beleidsinitiatief 7. Integreer duurzaamheid systematisch in alle stappen van het beleggingsproces

Begin 2016 is een deel van het Responsible Investments team van onze uitvoeringsorganisatie intern overgeplaatst naar de feitelijke vermogensbeheer- en adviesteams. Dit is een verdere stap op weg naar het vestigen van duurzaamheidsexpertise in de wortels van de uitvoeringsorganisatie. Een aantal initiatieven is al genomen om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam financieel stelsel. Daarnaast is voor klimaatrisico een verkennende analyse uitgevoerd in de Economische Toekomstverwachtingen en vond verdere verdieping plaats via een themabijeenkomst met enkele andere pensioenfondsen.

Beleidsinitiatief 8. Beleg meer in Nederland en draag zo bij aan lokale maatschappelijke vraagstukken          

PFZW staat positief tegenover beleggen in Nederland en ziet hiervoor mogelijkheden. Belangrijk daarbij is dat de beleggingen minstens zo goed renderen als andere beleggingen. Daarnaast is voldoende spreiding van de beleggingsportefeuille over de regio’s, landen en sectoren nodig.

Binnen de private markten is gezocht naar beleggingen in Nederland. In de Infrastructuur-portefeuille is belegd in een aantal overheidsgebouwen waaronder de nieuwe huisvesting van de Hoge Raad in Den Haag, het departement van VROM en wegen zoals (een deel van) de A12, de N33 en de N31. Daarnaast belegt PFZW ook in de bouw van het nieuwe zeesluizencomplex bij IJmuiden.

Ook de groei van de omvang van de beleggingen in hypotheken draagt bij aan de doelstelling uit het Beleggingsbeleid 2020 om meer in Nederland te beleggen.

In 2017 willen we onze inspanningen voor beleggingen in Nederland nog beter zichtbaar maken.

Beleidsinitiatief 9. Anticipeer op toekomstige regelgeving

Er spelen verschillende ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Belangrijke ontwikkelingen zijn de dialoog over een toekomstbestendig pensioenstelsel, de mogelijke introductie van een financiële transactietax (FTT) in de Europese Unie en de ontwikkeling dat de Europese Commissie  één kapitaalmarkt wil creëren voor alle lidstaten. Deze ontwikkelingen zijn onderdeel van debat in diverse organen waar PFZW  goed vertegenwoordigd is. Een vierde belangrijke ontwikkeling is EMIR/Central Clearing. Dit heeft potentieel een impact op liquiditeitseisen aan pensioenfondsen. PFZW heeft het liquiditeitsrisico onder verschillende scenario’s voor de wet- en regelgeving beoordeeld en geconcludeerd dat de liquiditeit ook in stressscenario’s voldoende is. De ontwikkelingen rondom EMIR/Central Clearing worden ook in 2017 op de voet gevolgd.