Bestuurscommissies

Bij zijn werkzaamheden laat het bestuur zich ondersteunen door vier commissies. De commissies hebben een eigen aandachtsgebied.

Verantwoording commissie algemene zaken

De commissie algemene zaken bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en zorgt voor de afhandeling van praktische aangelegenheden. De commissie houdt toezicht op het bestuursbureau en vervult daarbij de werkgeversrol. Daarnaast bereidt de commissie de bespreking van de strategie van PFZW, inclusief de inrichting van de organisatie, voor het bestuur voor. Ook spreekt de commissie regelmatig met de raad van toezicht. De commissie rapporteert aan het bestuur met adviezen voor besluitvorming en met de verslagen van haar vergaderingen.

De commissie vergaderde in 2016 tienmaal.

Bij de zelfevaluatie heeft de commissie een aantal aandachtspunten gesignaleerd en acties geformuleerd. Een belangrijk aandachtspunt voor de commissie is het vrijhouden van voldoende tijd om voor het bestuur de lange termijnplanning van belangrijke beleidsonderwerpen te bespreken.

Verantwoording pensioencommissie

De pensioencommissie adviseert over voorstellen op het gebied van het pensioenbeleid en het markt- en communicatiebeleid van PFZW. De pensioencommissie kan voorstellen aan het bestuur voorleggen en voorstellen door de uitvoeringsorganisatie laten voorbereiden. De commissie rapporteert aan het bestuur via preadviezen en verslagen van de vergaderingen. In 2016 vergaderde de commissie zeven maal.

De commissie adviseerde in 2016 het bestuur over onder andere de oprichting van de pensioencommissie plus, de vereenvoudiging van de regeling vrijwillige voortzetting, netto ouderdomspensioen, de communicatie rondom een eventuele verlaging van pensioenen in 2017 en over de campagne ‘Betere wereld’. Daarnaast waren er drie themabijeenkomsten met experts. Deze bijeenkomsten leverden input op voor het vaststellen van het nieuwe klant- en communicatiebeleid voor de komende jaren. De commissie wil de inzet van themabijeenkomsten handhaven.

Voor 2017 is een belangrijk aandachtspunt voor de commissie het versterken van het vertrouwen van de deelnemers in het pensioenfonds. Een van de initiatieven in dat kader is de campagne ‘Betere wereld’. Het doel daarvan is PFZW bekender te maken bij deelnemers jonger dan 42 jaar, die met de bestaande middelen onvoldoende bereikt worden. In deze campagne gaan we in op een onderwerp waarvan wij uit onderzoek weten dat het deze doelgroep aanspreekt: een betere wereld door duurzaam beleggen.

Verantwoording van het audit committee

Het audit committee adviseert vooral over het financieel-economisch beleid, het operationele risicobeleid en de externe verslaglegging. Vanuit die rol adviseerde het audit committee in 2016 het bestuur over onder meer het jaarverslag 2015, de aanvangshaalbaarheidstoets voor De Nederlandsche Bank in verband met het herstelplan, de modeljaarrekening 2016, de voorgestelde overkomst van PWRI, de ABTN 2017, de ALM 2017, economische toekomstverwachtingen, risico’s grondslagen, premies en tarieven 2017, SLA 2017 en begroting 2017.

Daarnaast besteedde het audit committee in het verslagjaar expliciete aandacht aan de voortgang van specifieke IT-problematiek bij de uitvoeringsorganisatie omtrent snelheid van veranderingen.

Het audit committee beoordeelt en controleert de voorstellen die het bestuursbureau aan het bestuur voorlegt. Dit leidt in de meeste gevallen tot een preadvies aan het bestuur. Daarnaast is het audit committee gemachtigd zelfstandig onderwerpen af te handelen. Het audit committee rapporteert aan het bestuur via preadviezen en verslagen van de vergaderingen. In de vergaderingen van het audit committee is de externe accountant standaard aanwezig. De externe certificerende actuaris woont de vergaderingen bij als dit gelet op de te behandelen onderwerpen gewenst of noodzakelijk is.

Het audit committee vergaderde in 2016 acht maal in bijna volledige bezetting. Ook waren er twee thema/opleidingsbijeenkomsten. Op 24 maart 2016 was er een overleg met de externe accountant. In deze bespreking zijn in het kader van het jaarverslag over 2015 door de externe accountant geen nieuwe feiten naar voren gebracht. Daarnaast is het functioneren van de externe accountant en de externe certificerende actuaris in een afzonderlijke sessie met betrokkenen geëvalueerd. Het audit committee is vier keer schriftelijk geraadpleegd over het kwartaalbericht PFZW. Verder vroeg het bestuur een keer om advies over de toetreding van een nieuwe klant van de uitvoeringsorganisatie.

Voor 2017 zijn tijdens de evaluatie onder andere de volgende aandachtspunten geformuleerd: een betere samenhang aanbrengen in de onderwerpen op de agenda door aan te geven waar het onderwerp in de financiële opzet van het pensioenfonds past, en de vraagstelling aan het AC meer specifiek te richten op de taak en de rol van deze commissie.

Verantwoording bestuurscommissie investments

De bestuurscommissie investments (BcI) adviseert het bestuur op beleggingsgebied en ziet toe op de uitvoering van het beleggingsbeleid. Vanuit die rol adviseerde de BcI in 2016 het bestuur over onder meer de ALM-nota 2017, de economische toekomstverwachtingen, de uitsluitingenlijst en diverse investment cases en bijbehorende mandaten. De BcI is in 2016 acht keer schriftelijk geraadpleegd over tussentijdse beleggingsvoorstellen. Dergelijke beleggingsvoorstellen vallen onder het mandaat van de BcI om binnen het door het bestuur vastgesteld beleid zelfstandig besluiten te kunnen nemen.

De BcI rapporteert aan het bestuur via preadviezen en verslagen van de vergaderingen.

De commissie vergaderde in 2016 acht keer en woonde vier themabijeenkomsten bij. Tijdens deze themabijeenkomsten is onder meer dieper ingegaan op afwegingen in het strategisch beleggingsbeleid, waaronder de portefeuillesamenstelling en de risico’s, diverse rapportages en het fiscale beleggingsbeleid van PFZW. Daarnaast is er een aantal beleggingscategorieën nader verkend, waaronder infrastructuur.

Voor 2017 is een belangrijk aandachtspunt voor de BcI het in de gehele keten efficiënt toepassen van beleidsinitiatieven op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen, waaronder CO2-vermindering en beleggen in oplossingen.