Verantwoording overige gremia

Verantwoording pensioenraad

De Pensioenraad is het verantwoordingsorgaan van PFZW en is bevoegd om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes. De Pensioenraad adviseert het bestuur over voorgenomen bestuursbesluiten. De Pensioenraad is op basis van representativiteit ingericht en bestaat uit achttien actieve deelnemers, zes pensioengerechtigden en twaalf werkgevers.

Vergaderingen

In 2016 zijn er, naast de reguliere vergaderingen, vijf vergaderingen gehouden met het bestuur. Daarnaast waren er twee informele bijeenkomsten met het bestuur over onder meer de doorsneesystematiek, wonen, zorg en pensioen, de ontwikkelingen rondom de IT-problematiek bij de uitvoeringsorganisatie, communicatie met de deelnemers en de financiële positie van het pensioenfonds. Ook zijn er voor de Pensioenraad drie themabijeenkomsten en twee opleidingsdagen gehouden.

Adviezen

In 2016 gaf de Pensioenraad positief advies over onder meer het jaarverslag 2015, de instelling van de pensioencommissie plus, de haalbaarheidstoets, de ALM-nota 2017, grondslagen, premie en regeling 2017, indexering per 1 januari 2017, de begroting en over wijziging van het uitvoeringsreglement en het pensioenreglement. De Pensioenraad adviseerde negatief over de voorstellen over de overgang van loon- naar prijsindexatie. De Pensioenraad ziet geen reden om dit besluit per 1 januari 2017 door te voeren, gelet op de complexe communicatie aan de deelnemers over de gevolgen van deze maatregel en de te verwachten overgang naar een nieuw pensioenstelsel. De Pensioenraad ziet de maatregel bij voorkeur van kracht worden bij de eventuele invoering van een nieuw pensioenstelsel. 

Evaluatie van het functioneren

De leden van de Pensioenraad zijn over het algemeen tevreden over het functioneren van de raad. Wel roepen de Pensioenraadleden elkaar op om meer als één raad te handelen.
De Pensioenraad heeft een aantal aandachtspunten voor het komende jaar benoemd, bijvoorbeeld de vele wisselingen in de Pensioenraad en het gevolg daarvan voor de continuïteit en het collectieve kennisniveau. Daarnaast heeft de Pensioenraad het bestuur evenals vorig jaar verzocht om de Pensioenraad eerder te betrekken in het besluitvormingsproces. Ook het verzoek om in de vergaderstukken de overwegingen van het bestuur aan te geven in de voorgenomen besluitvorming blijft een punt van aandacht.

Verantwoording commissie van beroep

Een werkgever of deelnemer kan beroep aantekenen tegen een besluit van PFZW. Dit besluit mag niet gaan over vrijstelling in verband met gemoedsbezwaren of verplichte deelneming. De commissie van beroep oordeelt op grond van de bezwaren naar billijkheid en legt haar oordeel vast in een uitspraak. Het oordeel is bindend. De deelnemer kan in plaats van naar de commissie van beroep ook naar de Ombudsman Pensioenen of de rechter gaan.

Het bestuur herbenoemde de heer A.G. Castermans met ingang van 3 november 2016 tot voorzitter van de commissie, omdat zijn zittingstermijn per die datum afliep.

Uitspraken

De commissie hield in 2016 zeven zittingen en deed in achttien zaken uitspraak. De uitspraken gingen over uiteenlopende onderwerpen zoals ouderdomspensioen, partnerpensioen, Flexpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen, verplichte aansluiting en terugvorderingen. In vijftien zaken werd PFZW in het gelijk gesteld. In drie zaken werd PFZW in het ongelijk gesteld. Hierbij ging het met name om het onterecht opleggen van terugvorderingen en niet consequente informatievoorziening. De uitspraken van de commissie worden gepubliceerd op onze website.

Aantallen beroepzaken

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

        

Openstaand op 1 januari

20

13

16

11

12

7

3

Binnengekomen

 

35

31

40

36

24

23

Ingetrokken

 

10

6

3

7

3

2

Uitspraken

 

18

28

32

30

16

17

Verantwoording commissie van bezwaar

Een werkgever of deelnemer kan bezwaar maken tegen een besluit van PFZW over het al dan niet verlenen van vrijstelling in verband met gemoedsbezwaren of verplichte deelneming in het pensioenfonds. De commissie van bezwaar heroverweegt op grond van de bezwaren het besluit van het pensioenfonds en neemt dan een besluit. Als de werkgever of deelnemer het niet eens is met het besluit van de commissie, kan deze zijn zaak voorleggen aan de rechter. De commissie heeft in 2016 één besluit heroverwogen en het bewaar ongegrond verklaard.

Aantallen bezwaarzaken

2017

2016

2015

2014

2013

      

Openstaand op 1 januari

1

1

2

2

0

Binnengekomen

 

1

8

1

2

Ingetrokken

 

0

3

1

0

Uitspraken

 

1

6

0

0

Verantwoording raad van toezicht

De taken van de raad van toezicht zijn vooral gericht op:

 • Toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij het pensioenfonds.

 • Toezicht op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.

 • Het met raad terzijde staan van het bestuur.

 • Het verlenen van goedkeuring aan onder andere het bestuursverslag en de jaarrekening, het beloningsbeleid, de profielschets voor bestuurders en de toetsing van benoemingen van bestuursleden.

De raad van toezicht is bevoegd leden van het bestuur te schorsen of te ontslaan en legt door middel van een verslag verantwoording af aan de Pensioenraad.

Verslag raad van toezicht over 2016

De raad van toezicht constateert dat in 2016 de bestuurlijke besluitvormingsprocessen over het algemeen goed zijn verlopen. De aanbevelingen uit het rapport van 2015 zijn door het bestuur adequaat opgevolgd.

Goedkeuringsactiviteiten

De raad van toezicht heeft aan de hand van de door het bestuur voorgelegde verzoeken het volgende goedgekeurd c.q. getoetst en het bestuur per brief van de goedkeuring c.q. de uitkomsten van de toetsing in kennis gesteld.

 • Instemming met de vaststelling van de jaarlijkse update van het herstelplan door het bestuur ten behoeve van de toezichthouder, waarbij (onveranderd) uitgegaan wordt van de maximale parameters.

 • Goedkeuring van het jaarverslag (inclusief de jaarrekening) PFZW 2015, met inachtneming van het positieve advies van de Pensioenraad.

 • Toetsing nieuwe voorzitter bestuur aan de profielschets voorzitter bestuur en hierover positief geoordeeld.

 • Goedkeuring van het functieprofiel van bestuurslid op voordracht van pensioengerechtigden dat tevens lid is van het audit committee.

 • Toetsing aspirantkandidaten aan de profielschets voor bestuurslid op voordracht van pensioengerechtigden dat tevens lid is van het audit committee.

 • Op 23 maart 2017 heeft de raad van toezicht het concept bestuursverslag en de jaarrekening PFZW 2016 besproken. De definitieve versie is op 21 april 2017 goedgekeurd.

Bevindingen verslagjaar 2016

Algemeen

 • De raad van toezicht constateert dat in zijn algemeenheid de besluit-vormingsprocessen in het bestuur in 2016 adequaat zijn verlopen.

 • De raad van toezicht heeft ook dit jaar veel waardering voor de geëngageerdheid van het pensioenfonds en de wijze waarop het pensioenfonds positie inneemt in de maatschappelijke en landelijke discussie over het nieuwe pensioenstelsel. Er is door het bestuur en door het bestuursbureau in het belang van het pensioenfonds en zijn deelnemers, goede lobby hiervoor gevoerd. Het bestuur maakt zich sterk voor een goed pensioen en wil dat doen binnen een contract dat een collectief kader heeft. De raad van toezicht vind het spijtig dat er nog geen zicht is op een nieuw pensioenstelsel. De raad is bezorgd dat gelet op de snel wijzigende politieke en sociaaleconomische omstandigheden, het nieuwe pensioenstelsel langer dan gewenst op zich laat wachten, wat invloed heeft op de onzekerheid voor de deelnemers.

 • Eind september 2016 heeft Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI) besloten de onderhandelingsgesprekken met PFZW omtrent een mogelijke aansluiting te beëindigen. De raad van toezicht heeft geconstateerd dat in het onderhandelingsproces de duale doelstelling van het pensioenfonds – enerzijds het belang van de eigen deelnemers en anderzijds het consolideren van de sector – een spanningsveld creëert.

 • De raad van toezicht is verheugd dat PFZW voor het tiende achtereenvolgende jaar door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling is uitgeroepen tot meest verantwoord beleggende Nederlandse pensioenfonds. De maatschappelijke betrokkenheid van de deelnemers van PFZW spoort het pensioenfonds aan om het pensioengeld duurzaam te beleggen.

 • In het verslagjaar heeft zich één zwaar incident, betreffende een data-lek, voorgedaan. De raad van toezicht heeft geconstateerd dat door PFZW en door de uitvoeringsorganisatie snel en adequaat is gehandeld.

Governance

 • Er is vooruitgang geboekt in de professionalisering van de verhouding tussen het bestuur en de raad van toezicht. De raad van toezicht ziet graag een effectieve samenwerking met het bestuur en een verdere versterking van de verhouding, met name ten aanzien van het met raad kunnen bijstaan van het bestuur.

 • De raad van toezicht constateert dat de dynamiek in de bestuursvergaderingen in de loop van de jaren is veranderd. Waar voorheen bestuurders van sociale partners alle zetels bezetten, is geleidelijk een deel van de zetels bezet door materiedeskundigen op de diverse relevante beleidsterreinen. De raad beveelt het bestuur aan om bij gelegenheid deze bestuurlijke dynamiek te evalueren.

 • De raad van toezicht heeft gesignaleerd, dat een integrale benadering van balansmanagement, hieronder de ALM, aandacht behoeft.

 • In 2016 zijn de leden van de pensioencommissie plus benoemd. Deze commissie zal vanaf 2017 operationeel worden. De pensioencommissie brengt over een aantal elementen van het pensioenbeleid, gehoord de pensioencommissie plus, een zwaarwegend advies uit aan het bestuur. De raad van toezicht constateert dat de governance hierdoor complexer wordt.

 • De raad van toezicht is verheugd dat het bestuur op zijn verzoek heeft besloten dat de raad van toezicht vanaf heden statutair bevoegd is om uit zijn midden een voorzitter te kiezen. In de verdere professionalisering van de governance van het pensioenfonds ziet de raad van toezicht graag dat de leden van de raad van toezicht worden benoemd door de Pensioenraad op voordracht van de raad van toezicht gehoord het bestuur, en tevens dat de raad van toezicht zijn eigen reglement vaststelt en gehoord het bestuur ter goedkeuring aan de Pensioenraad voorlegt.

Uitvoeringsorganisatie/uitbesteding

 • De raad van toezicht heeft geconstateerd dat de IT-problematiek in het verslagjaar meer doortastend is aangepakt en dat het IT Verbeter Programma zeer hoge prioriteit heeft. Er is een aantal aanpassingen doorgevoerd in de aanpak, aansturing en scope van dit project, waardoor de grip daarop is verstevigd. Er is begrip voor het onderscheid in twee sporen (1. het inhalen van de achterstanden en 2. het toekomstbestendig maken van de IT-architectuur); toch beveelt de raad van toezicht het bestuur aan om ervoor te waken dat spoor 2 niet op de lange baan wordt geschoven, mede gelet op de strategische multi-client ambities van de uitvoerder en de veranderingen die de pensioensector te wachten staan. De raad van toezicht heeft tot slot geconstateerd dat de dienstverlening aan het pensioenfonds door de IT-problematiek niet in gevaar is.

 • De raad van toezicht constateert dat de implementatie van het beleggingsbeleid in het algemeen goed door de uitvoeringsorganisatie wordt uitgevoerd. Wat betreft eigen producten van de uitvoeringsorganisatie heeft de raad van toezicht een aantal aanbevelingen gedaan.

Risico’s

 • De financiële positie van het pensioenfonds blijft zorgelijk en kwetsbaar binnen de contouren van het huidige FTK, zolang de rente op het huidige lage niveau blijft. De raad van toezicht heeft geconstateerd dat het bestuur hier volle aandacht aan geeft.

 • De raad van toezicht heeft geconstateerd dat er door het bestuur veel aandacht is besteed aan het vaststellen van de risicohouding.

 • Een risico is, dat de besluitvorming over een nieuw pensioenstelsel te lang op zich laat wachten, met alle onzekerheid voor de deelnemers van dien. Waardering is er voor het bestuur, die een brede lobby gestart is met onder meer vakorganisaties, branches, Pensioenfederatie, SER, StAr en de vijf grote pensioenfondsen, om te komen tot een duidelijke richting voor het nieuwe stelsel.

Gesprek met de externe accountant en externe certificerend actuaris

 • De raad van toezicht heeft einde verslagjaar gesproken met de externe accountant en de externe certificerend actuaris. In de gesprekken zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de risico’s van het pensioenfonds op lange termijn, de lage rente, de samenwerking met het bestuursbureau en de contacten met het bestuur. Daarnaast is gesproken over de financiële positie, de ambitie en risicohouding van het pensioenfonds, de beheersing van de complexiteit en de relatie met het audit committee en met de accountant van de uitvoeringsorganisatie. Op de vraag van de raad van toezicht aan de externe accountant en de externe certificerend actuaris of zij bijzondere waarnemingen willen voorleggen is door beiden negatief geantwoord.

 • In zijn algemeenheid, voor zover te beoordelen, is sprake van goed verlopende processen en een gedegen samenwerking met de uitvoeringsorganisatie met betrekking tot het jaarwerktraject.

Evaluatie

 • De raad van toezicht constateert dat de bestuurlijke gremia het eigen functioneren over 2016 hebben geëvalueerd. De raad van toezicht heeft kennis genomen van de verslaglegging hiervan en stelt vast dat het evaluatieproces op een adequate wijze heeft plaatsgevonden.

 • De raad van toezicht heeft zijn functioneren geëvalueerd en open en kritisch gekeken naar de invulling van de eigen rol en de samenwerking met de overige gremia van PFZW. In het komende jaar wil de raad van toezicht de samenwerking met het bestuur verder ontwikkelen om het belang van de deelnemers van PFZW in een goede samenwerking verder te behartigen.

 • Aan de volgende onderwerpen zal de raad van toezicht in 2017 nadere aandacht besteden:

  • Interactie bestuur, pensioencommissie en pensioencommissie plus;

  • Bestuursdiscussie over de driehoek ambitie-premie-risicohouding;

  • Bestuurlijke efficiency in besluitvormingsproces;

  • Communicatie met de deelnemers;

  • Opvolging aanpak IT-problematiek.