Mededeling van de Pensioenraad

In het kader van de taakuitoefening heeft de Pensioenraad voorafgaand aan de bijeenkomst van 21 april 2017 kennis genomen van het verslag van het bestuur en de jaarrekening van PFZW over het boekjaar 2016 en dit op 21 april 2017 besproken met het be­stuur.

Tevens heeft de Pensioenraad kennis genomen van het accountantsverslag, het certificeringsrapport en het verslag van de raad van toezicht over het verslagjaar 2016. De Pensioenraad heeft deze documenten met respectievelijk de accountant, de certificerend actuaris en de raad van toezicht besproken.

 De Pensioenraad komt tot het volgende oordeel:

 - Het bestuur heeft op een adequate en actieve wijze ingespeeld op de actualiteit en op de problematiek van het pensioenstelsel.

- De Pensioenraad is van mening dat het jaarverslag 2016 een helder, toegankelijk en gedegen verslag is van de activiteiten van PFZW.

- Naar aanleiding van de aanbevelingen van 2015 constateert de Pensioenraad dat gewerkt is aan versterking van de competenties in het bestuur en dat flink en adequaat is ingezet op de IT problematiek.

- De Pensioenraad vindt dat het bestuur, mede gelet op de aanbevelingen van de raad van toezicht, de externe accountant en de externe certificerend actuaris, in 2017 aandacht moet besteden aan:

    • Het door de Raad van Toezicht geconstateerde risico bij het vaststellen van de risicohouding.

    • Het afronden van de IT problematiek gezien de toekomstige ontwikkelingen.

    • Transparante en heldere communicatie naar deelnemers gezien de eventuele veranderingen van het stelsel en daarnaast het werken aan herstel van vertrouwen in het pensioen.

- De Pensioenraad adviseert positief over vaststelling van het verslag van het bestuur en de jaarrekening van PFZW over 2016. 

   De Pensioenraad

  Zeist, 21 april 2017