Reactie van het bestuur op de verantwoording van de raad van toezicht en de mededeling van de Pensioenraad

Het bestuur is de raad van toezicht en de Pensioenraad erkentelijk voor hun inspanningen. Het bestuur herkent de aanbevelingen en zal deze meenemen bij zijn werkzaamheden. Aan een aantal van de door de raad van toezicht en de Pensioenraad genoemde onderwerpen wordt ook in dit verslag aandacht besteed. Op een aantal punten heeft het bestuur de volgende toelichting.

  • Het bestuur hecht eraan te benadrukken dat in lijn met wat de Pensioenraad signaleert, transparante en heldere communicatie naar deelnemers een belangrijk aandachtspunt is voor het bestuur. Het bestuur beseft dat de communicatie gezien de eventuele veranderingen van het stelsel een grote inspanning zal vergen en essentieel is voor het vertrouwen van deelnemers in het stelsel.

  • De raad van toezicht heeft gesignaleerd, dat een integrale benadering van balansmanagement, hieronder de ALM, aandacht behoeft. Het bestuur ziet integraal balansmanagement als een kerntaak. Het bestuur vindt het daarom belangrijk zelf het overzicht te houden en de evenwichtige belangenafwegingen te blijven doen. Het bestuur laat zich adviseren door de verschillende commissies. Ieder vanuit de eigen expertise van de commissie. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van bestuur om met inachtneming van de adviezen tot een integraal oordeel te komen. Het bestuur zal bewaken dat goed recht wordt gedaan aan de integrale benadering van balansmanagement.      

  • In de verdere professionalisering van de governance van het pensioenfonds ziet de raad van toezicht graag dat de leden van de raad van toezicht worden benoemd door de Pensioenraad op voordracht van de raad van toezicht gehoord het bestuur.  De raad van toezicht wordt conform de Code Pensioenfondsen benoemd door het bestuur, na een bindende voordracht door de Pensioenraad. Het bestuur ziet onvoldoende argumenten om in deze van de code af te wijken.

  • De raad van toezicht heeft geconstateerd dat de dynamiek in de bestuursvergaderingen in de loop van de jaren is veranderd waardoor er aandachtspunten zijn te herkennen. Het bestuur zal in lijn met de aanbeveling van de raad van toezicht bij zijn zelfevaluatie die is voorzien in de zomer van 2017 onder meer aandacht schenken aan de bestuurlijke dynamiek.

Zeist, 21 april 2017