3.7 Overige beleggingen

De samenstelling en het verloop van de post overige beleggingen zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balans-
waarde
begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde-
verande-
ringen

Balans-
waarde
eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Overig

2.657

407

(55)

(384)

2.625

Subtotal

2.657

407

(55)

(384)

2.625

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Overig

1

-

(1)

-

-

Subtotal

1

-

(1)

-

-

      

Totaal 2017

2.658

407

(56)

(384)

2.625

Totaal 2016

2.455

312

(244)

135

2.658

Van de totale overige beleggingen is € 0 (2016: € 0) belegd in PGGM beleggingsfondsen.

Onder de categorie overig vallen voornamelijk beleggingen in fondsen met alternatieve beleggingsstrategieën en -instrumenten om een absoluut (positief) rendement te behalen onder alle marktomstandigheden.