Enkelvoudige balans per 31 december 2017

(na bestemming saldo van baten en lasten)

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Activa

  

Beleggingen risico pensioenfonds

214.876

206.856

Beleggingen risico deelnemers

72

78

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

165

176

Deelnemingen

336

799

Vordering uit hoofde van beleggingen

437

1.092

Vorderingen en overlopende activa

283

605

Liquide middelen

197

98

   

Totaal activa

216.366

209.704

   

Passiva

  

Stichtingskapitaal en reserves

2.144

(9.241)

Technische voorzieningen

195.214

195.190

Voorziening pensioenverplichting risico deelnemers

72

78

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

18.379

23.237

Overige schulden en overlopende passiva

557

440

   

Totaal passiva

216.366

209.704