Enkelvoudige staat van baten en lasten 2017

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Resultaat deelnemingen

7

87

Overig resultaat

11.378

(859)

   

Saldo van baten en lasten

11.385

(772)