Toelichting enkelvoudige jaarrekening

Algemeen

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen die worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Voor de toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten, met uitzondering van wat hieronder is opgenomen.

Deelnemingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Stand begin van het jaar

799

1.016

Investeringen

-

72

Aankopen/kapitaalstortingen

-

-

Desinvesteringen

(325)

(154)

Resultaat deelneming

7

87

Ontvangen dividend

(145)

(222)

   

Stand eind van het jaar

336

799

Het overzicht van groepsmaatschappijen als bedoeld in de artikelen 379 Boek 2 BW is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Vordering uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Vordering uit hoofde van collateral management

-

-

Af te wikkelen beleggingstransacties

194

941

Te vorderen dividenden

9

3

Vorderingen op groepsmaatschappijen

128

61

Te vorderen bronbelasting

12

32

Overige vorderingen en overlopende activa

94

55

   

Totaal

437

1.092

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Deze post betreft aandeelhouderleningen die PFZW met groepsmaatschappijen heeft aangesloten ter financiering van investeringen. Deze leningen hebben een looptijd tot en met 31 december 2019 en worden volledig afgelost 31 december 2019. De interestpercentages die op deze leningen van toepassing zijn liggen tussen 4% en 6,5%. Er zijn geen zekerheden verstrekt.

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Derivaten

8.212

9.931

Schulden uit hoofde van collateral management

9.385

12.473

Af te wikkelen beleggingstransacties

514

239

Schulden aan groepsmaatschappijen

-

374

Belastingen

36

45

Overige schulden en overlopende passiva

232

175

   

Totaal

18.379

23.237

Schulden aan groepsmaatschappijen

Deze post betreft een lening die PFZW bij één van haar groepsmaatschappijen had opgenomen ter financiering van investeringen. De lening met een interestpercentage van 8,825% per jaar had een looptijd tot en met 2017. Ten aanzien van deze lening was geen zekerheden verstrekt. De lening is in 2017 volledig afgelost.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

PFZW maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid met PGGM Coöperatie U.A., PGGM N.V. en haar dochter vennootschappen voor de omzetbelasting waardoor het hoofdelijk aansprakelijk is voor eventuele omzetbelastingschulden van tot de fiscale eenheid behorende entiteiten.

Bestemming van saldo van baten en lasten

In de statuten is geen bepaling opgenomen over de wijze waarop het saldo van baten en lasten moet worden verdeeld. Het saldo wordt echter jaarlijks geheel ten gunste dan wel ten laste van de reserves gebracht. Van het saldo wordt € 21 miljoen ten laste gebracht van de premiestabilisatiebestemmingsreserve. Het resterende deel van het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Zie hoofdstuk Gebeurtenissen na balansdatum in de geconsolideerde jaarrekening.

Zeist, 19 april 2018

Het bestuur

ir. ing. C.P.M. Moonen, voorzitter

A.J. Vink bc, plaatsvervangend voorzitter

drs. F.F.L. Vlak, secretaris

prof. dr. A.F.P. Bakker

G.H. Bergsma RBA MA

P.A. de Bruijn

dr. C.L. Dert

drs. J.M.J. Moors

O.M.C. Perik MBA

drs. M.H.A.C.J. Simons

E.M.A. van der Weiden

drs. P. Wolters RA