Geconsolideerde actuariële analyse van het saldo van baten en lasten 2017

 

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

1)

   

24

Resultaat op premiebijdragen

(1.154)

(263)

25

Resultaat op beleggingen en verplichtingen

12.631

1.052

26

Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

(14)

14

27

Resultaat op netto pensioen

-

-

28

Aanpassing actuariële grondslagen

(111)

(1.381)

29

Overige resultaten

33

(194)

    
 

Saldo van baten en lasten

11.385

(772)

    • 1)De hieronder vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening.