Geconsolideerde balans per 31 december 2017

(na bestemming van saldo van baten en lasten)

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

2017

 

2016

1)

     
 

Activa

    

3

Beleggingen voor risico pensioenfonds

    

3.2

Vastgoed en infrastructuur

30.730

 

29.669

 

3.3

Aandelen

65.759

 

65.409

 

3.4

Vastrentende waarden

88.174

 

78.670

 

3.5

Derivaten

17.837

 

22.344

 

3.6

Grondstoffen

10.015

 

8.382

 

3.7

Overige beleggingen

2.625

 

2.657

 
      
   

215.140

 

207.131

      

3

Beleggingen voor risico deelnemer

    

3.2

Vastgoed en infrastructuur

10

 

12

 

3.3

Aandelen

26

 

27

 

3.4

Vastrentende waarden

30

 

29

 

3.5

Derivaten

6

 

11

 

3.6

Grondstoffen

3

 

4

 

3.7

Overige beleggingen

-

 

1

 
      
   

75

 

84

      

3

Totale beleggingen

 

215.215

 

207.215

      

4

Herverzekeringsdeel technische voorziening

 

165

 

176

5

Deelnemingen

 

160

 

160

6

Vorderingen uit hoofde van beleggingen

 

309

 

1.031

7

Vorderingen en overlopende activa

 

283

 

605

8

Liquide middelen

 

197

 

98

      
 

Totaal activa

 

216.329

 

209.285

  • 1)De hieronder vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening.
   

  (bedragen x € 1 miljoen)

   

  2017

   

  2016

  1)

       
   

  Passiva

      

  9

  Stichtingskapitaal en reserves

   

  2.144

   

  (9.241)

        

  10

  Technische voorziening

      
   

  Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

  194.253

   

  194.260

   
   

  Overige technische voorzieningen

  960

   

  929

   
   

  Voorziening Netto pensioen

  1

   

  1

   
     

  195.214

   

  195.190

        
        

  11

  Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemer

   

  72

   

  78

        

  12

  Verplichtingen uit hoofd van beleggingen

      
   

  Derivaten voor risico pensioenfonds

  8.209

   

  9.926

   
   

  Derivaten voor risico deelnemer

  3

   

  5

   
   

  Schulden

  10.130

   

  12.887

   
        
     

  18.342

   

  22.818

        

  13

  Overige schulden en overlopende passiva

   

  557

   

  440

        
   

  Totaal passiva

   

  216.329

   

  209.285

   • 1)De hieronder vermelde nummers verwijzen naar het hoofdstuk in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening.