Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2017

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

  

Ontvangen premiebijdragen

5.783

5.272

Ontvangen in verband met overdracht van rechten

-

-

Betaalde pensioenuitkeringen

(3.409)

(3.164)

Betaald in verband met overdracht van rechten

-

(1)

Betaalde pensioenuitvoeringskosten

(82)

(81)

Overige ontvangsten (en betalingen) uit pensioenactiviteiten

7

36

   

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten

2.299

2.062

   

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

  

Verkopen en aflossingen van beleggingen

22.027

22.767

Ontvangen directe beleggingsopbrengsten

1.514

1.360

Gerealiseerde resultaten derivaten

6.647

1.284

Aankopen beleggingen

(27.071)

(28.344)

Betaalde vermogensbeheerkosten

29

27

Mutatie ontvangen collateral in cash

(2.872)

1.612

Overige ontvangsten (en betalingen) uit beleggingsactiviteiten

578

1

   

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten

852

(1.293)

   

Nettokasstroom

3.151

769

    Voor aansluiting met de stand van de liquide middelen in de balans en toelichting zie noot 30 Geconsolideerd kasstroomoverzicht.