Geconsolideerde staat van baten en lasten 2017

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

2017

 

2016

1)

     
 

Baten

    

17

Premiebijdragen werkgevers en werknemers

5.404

 

5.197

 

18

Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds

9.551

 

19.675

 

18

Beleggingsresultaten voor risico deelnemer

3

 

9

 

22

Overige baten

(5)

 

3

 
      
 

Totaal baten

 

14.953

 

24.884

      
 

Lasten

    

19

Pensioenuitkeringen

 

(3.433)

 

(3.179)

20

Pensioenuitvoeringskosten

 

(106)

 

(106)

      

10

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor

    
 

risico pensioenfonds

    
 

- Pensioenopbouw

(6.453)

 

(5.365)

 
 

- Indexering of verlaging

-

 

-

 
 

- Rentetoevoeging/(onttrekking)

425

 

104

 
 

- Onttrekking voor pensioenuitkeringen en

    
 

pensioenuitvoeringskosten

3.399

 

3.163

 
 

- Wijziging marktrente

2.650

 

(18.695)

 
 

- Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

-

 

-

 
 

- Aanpassing actuariële grondslagen pensioenregeling

(62)

 

(1.366)

 
 

- Overige mutaties

48

 

(195)

 
      
   

7

 

(22.354)

      

10

Mutatie overige technische voorzieningen

 

(31)

 

(11)

10

Mutatie voorziening netto pensioen

 

-

 

-

11

Mutatie voorziening pensioenverplichtigen voor risico deelnemer

 

6

 

2

4

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen

 

(11)

 

(7)

21

Saldo overdracht van rechten

 

-

 

(1)

      
 

Totaal lasten

 

(3.568)

 

(25.656)

      

31

Saldo van baten en lasten

 

11.385

 

(772)

9

Toevoeging aan/(onttrekking van) premiestabilisatiereserve

 

(21)

 

46

9

Toevoeging aan/(onttrekking van) overige reserves

 

11.406

 

(818)

    • 1)De hieronder vermelde nummers verwijzen naar de paragrafen van het hoofdstuk in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening.