1.2 Wijzigingen uitvoeringsreglement

Met ingang van 1 januari 2017 is het uitvoeringsreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

  • De indexeringsambitie wijzigt van een aanpassing aan de loonontwikkeling in de sector naar aanpassing aan de prijsontwikkeling op basis van de Consumenten Prijsindex;

  • De uiterlijke aan- en afmeldtermijn van een werknemer als deelnemer wijzigt als consequentie van de gewijzigde gegevensaanlevering bij invoering UPA (Uniforme Pensioen Aangifte);

Met ingang van 1 juli 2017 is het uitvoeringsreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

  • Er is een nieuwe leidraad vastgesteld met betrekking tot het vragen van een extra premieopslag bij verlaging van pensioenaanspraken en pensioenrechten;

  • De gegevensverstrekking door het pensioenfonds is uitgebreid met het verstrekken van specifieke gegevens over werkgevers aan werkgeversorganisaties met als doel het aantonen van de representativiteit voor een CAO of de verplichtstelling.

De hier genoemde wijzigingen in de uitvoeringsreglement hebben geen effect op de in de jaarrekening gepresenteerde informatie.