1.3 Wijzigingen pensioenreglement

Met ingang van 1 januari 2017 is het pensioenreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

  • De indexeringsambitie wijzigt van een aanpassing aan de loonontwikkeling in de sector naar aanpassing aan de prijsontwikkeling op basis van de Consumenten Prijsindex.

  • De fiscale regelgeving met betrekking tot pensioenen is vereenvoudigd in die zin dat bij uitstel van ouderdomspensioen het doorwerkvereiste is vervallen.

  • De mogelijkheid om met het bij het fonds opgebouwde kapitaal bij een andere pensioenverzekeraar een netto-ouderdomspensioen aan te kopen (‘shopmogelijkheid’) vervalt.

Met ingang van 1 juli 2017 is het pensioenreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd:

  • Er is een nieuwe leidraad vastgesteld met betrekking tot het vragen van een extra premieopslag bij verlaging van pensioenaanspraken en pensioenrechten.

  • De mogelijkheid om bij een premieovereenkomst de pensioenuitkering op de ingangsdatum te splitsen in een tijdelijke en een levenslange uitkering bij de Regeling aanvullend ouderdomspensioen is vervallen omdat de wettelijke basis daarvoor is vervallen.

  • De bescherming bij verlof en werkloosheid (BVW) en de regeling voor vrijwillige voortzetting van de deelneming (VV) zijn vereenvoudigd. Ook is de vaststelling van het pensioengevend salaris bij BVW en VV beter uitgeschreven en wordt er voortaan bij de verrekening van inkomsten naast BVW en VV aangesloten bij de systematiek in de WW.

De hier genoemde wijzigingen in de pensioenreglement hebben geen effect op de in de jaarrekening gepresenteerde informatie.