3.2 Vastgoed en infrastructuur

De samenstelling en het verloop van de post vastgoed en infrastructuur zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balans-
waarde
begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde-
verande-
ringen

Balans-
waarde
eind jaar

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Indirecte vastgoedbeleggingen

22.702

794

(130)

(78)

23.288

Infrastructuurbeleggingen

6.967

453

(495)

517

7.442

Subtotaal

29.669

1.247

(625)

439

30.730

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Indirecte vastgoedbeleggingen

8

-

-

-

8

Infrastructuurbeleggingen

4

-

(2)

-

2

Subtotaal

12

-

(2)

-

10

      

Totaal 2017

29.681

1.247

(627)

439

30.740

Totaal 2016

26.740

1.631

(492)

1.802

29.681

Van de totale vastgoed- en infrastructuurbeleggingen is € 28.536 miljoen (2016: € 27.063 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. In de hierna opgenomen specificaties is voor zover het PGGM beleggingsfondsen betreft het verslaggevingsbeginsel ‘look through’ toegepast.

Vastgoed

Onder vastgoed worden indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participarties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed beleggen, verantwoord.

De samenstelling van de vastgoedbeleggingen naar beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Beursgenoteerd

11.168

10.891

Niet beursgenoteerd

12.128

11.819

   

Totaal

23.296

22.710

  De vastgoedbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld:

  De categorie Overig bestaat uit onder meer parkeergarages, zorgwoningen en 'medical offices'. Het aandeel in de categorie Gemengd is in vergelijking met voorgaand jaar afgenomen tot 5% (2016: 14%) als gevolg van een meer specifieke toewijzing van de beleggingen aan de te onderkennen sectoren.

  Securities lending activiteiten vinden plaats binnen PGGM beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds belegt en hebben betrekking op het beursgenoteerd vastgoed. Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities bedroeg per balansdatum € 10 miljoen (2016: € 28 miljoen). De aan PFZW toerekenbare netto-opbrengsten uit securities lending bedragen € 0,4 miljoen (2016: € 0,4 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden teruggeleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met minimaal een AA-rating.

  Infrastructuur

  Onder infrastructuur zijn indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participaties in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die in infrastructuur beleggen, verantwoord. Onder infrastructuur zijn eveneens directe beleggingen in projecten opgenomen die PFZW met één of meerdere mede-investeerders is aangegaan.

  De samenstelling van de infrastructuurbeleggingen naar direct en indirect per balansdatum is als volgt:

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2017

  2016

     

  Direct

  5.596

  4.836

  Indirect

  1.848

  2.135

     

  Totaal

  7.444

  6.971

   De infrastructuurbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld: