3.3 Aandelen

De samenstelling en het verloop van de post aandelen zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balans-
waarde
begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde-
verande-
ringen

Balans-
waarde
eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Aandelen

54.183

1.062

(5.742)

4.395

53.898

Private Equity

11.226

1.206

(2.006)

1.435

11.861

Subtotaal

65.409

2.268

(7.748)

5.830

65.759

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Aandelen

22

-

(3)

2

21

Private Equity

5

-

(1)

1

5

Subtotaal

27

-

(4)

3

26

      

Totaal 2017

65.436

2.268

(7.752)

5.833

65.785

Totaal 2016

56.715

4.708

(3.740)

7.754

65.436

Van de totale aandelen- en private equity-beleggingen is € 59.861 miljoen (2016: € 58.812 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. In de hierna opgenomen specificaties is, voor zover het PGGM beleggingsfondsen betreft, het verslaggevingsbeginsel ‘look through’ toegepast.

Aandelen

Onder aandelen zijn beursgenoteerde aandelen en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die overwegend in beursgenoteerde aandelen beleggen, verantwoord.

De beleggingen in aandelen per balansdatum zijn naar de volgende bedrijfstaken ingedeeld:

Securities lending activiteiten vinden plaats binnen de PGGM beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds belegt en hebben betrekking op beursgenoteerde aandelen. Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities bedraagt per balansdatum € 917 miljoen (2016: € 1.045 miljoen). De aan PFZW toerekenbare netto-opbrengsten uit securities lending bedragen € 9 miljoen (2016: € 17 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden teruggeleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met een minimaal A-rating.

Private equity

Dit betreft onder meer beleggingen in durfkapitaal en overnames, die zowel direct als indirect via co-investeringen en fondsen plaatsvinden.

De samenstelling van de private equity beleggingen naar direct en indirect per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Direct

2.735

2.202

Indirect

9.131

9.029

   

Totaal

11.866

11.231