3.5 Derivaten

Derivaten zijn financiële contracten die hun waarde ontlenen aan een onderliggend financieel instrument of product, zoals aandelen, valuta en rente. Basisvormen van derivaten zijn termijncontracten, swaps en futures.

PFZW gebruikt derivaten om risico’s af te dekken. Dit zijn hoofdzakelijk het renterisico, inflatierisico en valutarisico. PFZW maakt daarnaast gebruik van derivaten om op een efficiëntere wijze een positie in te nemen dan door het aankopen van het onderliggende financiële instrument of product. Derivaten worden verder slechts in beperkte mate gebruikt om een specifiek risico aan te gaan.

PFZW maakt gebruik van onderstaande derivaten. Derivaten met een positieve reële waarde worden als actief verantwoord. Derivaten met een negatieve reële waarde worden als passief verantwoord. De uitsplitsing naar actief en passief per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

      
   

2017

  

2016

  

Reële waarde

  

Reële waarde

 
 

Actief

Passief

Totaal

Actief

Passief

Totaal

Rentederivaten

17.530

8.069

9.461

22.070

9.497

12.573

Aandelenderivaten

-

-

-

87

52

35

Valutaderivaten

313

143

170

198

382

(184)

       

Totaal

17.843

8.212

9.631

22.355

9.931

12.424

  De samenstelling en het verloop van de derivaten (saldo van actief en passief) zijn als volgt:

  (bedragen x € 1 miljoen)

  Balans-
  waarde
  begin jaar

  Aankopen

  Verkopen

  Waarde-
  verande-
  ringen

  Balans-
  waarde
  eind jaar

        

  Beleggingen voor risico pensioenfonds

       

  Rentederivaten

  12.567

  -

  (1.425)

  (1.684)

  9.458

  Aandelenderivaten

  35

  -

  (29)

  (6)

  -

  Valutaderivaten

  (184)

  -

  (5.064)

  5.418

  170

  Subtotaal

  12.418

  -

  (6.518)

  3.728

  9.628

        

  Beleggingen voor risico deelnemer

       

  Rentederivaten

  6

  -

  (2)

  (1)

  3

  Aandelenderivaten

  -

  -

  -

  -

  -

  Valutaderivaten

  -

  -

  (2)

  2

  -

  Subtotaal

  6

  -

  (4)

  1

  3

        

  Totaal 2017

  12.424

  -

  (6.522)

  3.729

  9.631

  Totaal 2016

  10.519

  -

  (1.286)

  3.191

  12.424

  Bij derivaten kan ingeval van het voortijdig sluiten van het contract een positief of een negatief resultaat op de verkoop worden behaald. Afhankelijk van de wijze waarop de derivatenpositie is aangegaan (actief of passief) en de geldende spotkoers kan onder de post Verkopen/expiraties een positief of negatief bedrag worden gepresenteerd.

  Het grootste deel van de derivatenposities wordt aangehouden via PGGM Treasury B.V. Dit houdt in dat PGGM Treasury B.V. voor rekening en risico van haar opdrachtgevers derivatencontracten afsluit met externe partijen. De opdrachtgevers houden hiermee het economisch eigendom en PGGM Treasury B.V. verkrijgt het juridisch eigendom. Per balansdatum gaat het om een saldo van € 9.631 miljoen (ultimo 2016: € 12.424 miljoen). Dit saldo maakt deel uit van de derivaten activa en derivaten passiva.

  In de volgende paragrafen wordt per categorie derivaten inzicht gegeven in de samenstelling en de waarde van alle uitstaande derivatenposities van PFZW.

  Rentederivaten

  Volgend overzicht geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de rentederivaten per balansdatum.

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2017

  2016

   

  Reële waarde

  Reële waarde

   

  Actief

  Passief

  Actief

  Passief

  Interest rate swaps

  17.430

  4.832

  21.960

  6.099

  Inflation swaps

  100

  3.237

  110

  3.398

       

  Saldo rentederivaten

  17.530

  8.069

  22.070

  9.497

   Ontwikkelingen van rente en inflatie beïnvloeden de financiële positie van PFZW. Het renterisico op de verplichtingen van PFZW wordt deels afgedekt door inflatieobligaties en deels door rentederivaten.

   Doordat de waarde van de rentederivaten, die dienen ter afdekking van het renterisico van de pensioenverplichtingen, net als de waarde van de pensioenverplichtingen meebeweegt met de rente, zorgen de rentederivaten ervoor dat de pensioenverplichtingen van PFZW minder gevoelig zijn voor renteschommelingen. Op een zelfde manier zorgen inflatieswaps voor afdekking van het inflatierisico. In de risicoparagraaf is opgenomen wat het effect is van een wijziging in de rente of de inflatie op de derivaten die worden gebruikt ter afdekking van het renterisico respectievelijk het inflatierisico van de pensioenverplichtingen.

   Interest rate swaps zijn contracten waarbij twee partijen vaste rentebetalingen tegen variabele rentebetalingen uitwisselen. Inflation swaps zijn contracten waarbij twee partijen het inflatierisico uitwisselen, tegen een vastgestelde vergoeding. In hoeverre het rente- en inflatierisico per balansdatum door de derivaten zijn afgedekt, is toegelicht in de risicoparagraaf.

   De contractomvang en de looptijden van de interest rate swaps en inflation swaps bepalen in welke mate het rente- en inflatierisico wordt afgedekt. De gepresenteerde netto contractomvang per balansdatum kan een negatief of een positief saldo hebben. Een negatief saldo betekent bij interest rate swaps dat een vaste rentevergoeding wordt ontvangen en een variabele rentevergoeding wordt betaald. Een positief saldo betekent bij inflation swaps dat een variabele inflatievergoeding wordt ontvangen.

   Volgend overzicht geeft inzicht in de netto contractomvang en de looptijd van de rentederivaten per balansdatum.

   (bedragen x € 1 miljoen)

   Reële waarde

    
    

   Actief

   Passief

   Contractomvang

   Interest rate swaps

      

   Korter dan een jaar

   28

   71

   4.506

   Een jaar tot en met tien jaar

   421

   415

   5.093

   Langer dan tien jaar

   16.981

   4.346

   (53.537)

       

   Totaal interest rate swaps

   17.430

   4.832

    
       

   Inflation swaps

      

   Korter dan een jaar

   -

   45

   250

   Een jaar tot en met tien jaar

   65

   531

   4.420

   Langer dan tien jaar

   35

   2.661

   9.384

       

   Totaal inflation swaps

   100

   3.237

    
       

   Saldo

   17.530

   8.069

    

    PFZW belegt in futures. Futures zijn op de beurs verhandelbare termijncontracten met verplichte levering van een onderliggend financieel instrument of product in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs. Obligatiefutures worden gebruikt om op een efficiënte wijze een positie in te nemen in de onderliggende obligaties. De futures worden dagelijks afgerekend, waardoor de waarde per balansdatum nihil is. Om deze reden zijn deze futures niet in bovenstaand overzicht zichtbaar.

    De exposure van deze futures, waarover renterisico wordt gelopen, is € 90 miljoen positief (ultimo 2016: € 1.155 miljoen negatief). De looptijden van de futures zijn grotendeels korter dan een jaar.

    Aandelenderivaten

    Volgend overzicht geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de aandelenderivaten per balansdatum

    (bedragen x € 1 miljoen)

    2017

    2016

     

    Reële waarde

    Reële waarde

     

    Actief

    Passief

    Actief

    Passief

    Variance swaps

    -

    -

    87

    52

         

    Saldo aandelenderivaten

    -

    -

    87

    52

     Een variance swap is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij onderling kasstromen worden uitgewisseld op basis van een variantie van onderliggende waarden. De kasstromen zijn gebaseerd op het verschil tussen een vooraf afgesproken variantie en de daadwerkelijke variantie van de onderliggende waarden.

     Valutaderivaten

     Volgend overzicht geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de valutaderivaten per balansdatum.

     (bedragen x € 1 miljoen)

     2017

     2016

      

     Reële waarde

     Reële waarde

      

     Actief

     Passief

     Actief

     Passief

     Valuta swaps

     313

     143

     198

     382

          

     Saldo valutaderivaten

     313

     143

     198

     382

      PFZW heeft beleggingen in vreemde valuta. Hierdoor bestaat het risico op waardeveranderingen van deze beleggingen als gevolg van een koersverandering van de betreffende valuta. Afdekking van dit valutarisico naar de euro vindt gedeeltelijk plaats en wordt uitsluitend door PFZW uitgevoerd. Afdekking is grotendeels door middel van valutaderivaten met een looptijd korter dan een jaar.

      De contractomvang van de valutaderivaten van PFZW bedraagt per balansdatum € 60.000 miljoen positief (ultimo 2016 € 64.350 miljoen positief). In hoeverre het valutarisico per balansdatum op totaalniveau door de derivaten zijn afgedekt, is toegelicht in paragraaf 15. Risicobeheer.