4 Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

Onder herverzekeringsdeel technische voorzieningen wordt verstaan de langlopende vordering op de herverzekeraars wegens de herverzekerde pensioenverplichtingen. De (her)verzekeraars zijn verantwoordelijk voor de rechtstreekse uitbetaling van uitkering aan deelnemers, PFZW loopt het kredietrisico. Voor dat risico is rekening gehouden met een kredietafslag.

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Garantiecontracten

159

170

Overige contracten

6

6

   

Balanswaarde eind van het jaar

165

176

  Bij garantiecontracten zijn levenslange pensioenuitkeringen door de herverzekeraar gegarandeerd voor de ingekochte aanspraken. Overige contracten zijn alle contracten die geen verzekeringen op risicobasis en geen garantiecontract zijn.

  De mutaties zijn als volgt:

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2017

  2016

     

  Balanswaarde begin van het jaar

  176

  183

  Rentetoevoeging

  -

  -

  Wijziging marktrente

  (1)

  7

  Aanpassing actuariele grondslagen

  -

  1

  Uitkeringen

  (14)

  (15)

  Mutatie kredietafslag

  1

  1

  Overige mutaties

  3

  (1)

     

  Balanswaarde eind van het jaar

  165

  176

   De mutatie van het herverzekeringsdeel van de technische voorziening in de staat van baten en lasten voor 2017 bedraagt € 11 miljoen positief (2016: 7 miljoen positief). De kredietafslag is dit jaar € 1 miljoen gedaald en bedraagt daardoor € 5 miljoen (2016: € 6 miljoen). Dit is het gevolg van gedaalde credit spreads van de herverzekeraars.