6 Vorderingen uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Vorderingen beleggingsactiviteiten

  

Af te wikkelen beleggingstransacties

194

941

Te vorderen dividenden

9

3

Te vorderen bronbelastingen

12

32

Overige vorderingen en overlopende activa

94

55

   

Totaal

309

1.031

    Vorderingen op beleggingsactiviteiten hebben veelal een korte looptijd en zijn gerelateerd aan de beleggingen voor risico pensioenfonds. De overige vorderingen hebben een lange looptijd.

    Af te wikkelen beleggingstransacties

    Het pensioenfonds heeft beleggingstransacties verricht die ultimo boekjaar niet zijn afgewikkeld en in het begin van het volgende boekjaar tot afwikkeling komen. Hierdoor is een vordering ontstaan. De post af te wikkelen beleggingstransacties bestaat ultimo boekjaar voor het grootse deel uit transacties uit hoofde van collateral management.