7 Vorderingen en overlopende activa

(bedragen x € 1 miljoen)

 

2017

 

2016

     

Vorderingen pensioenactiviteiten

    

Te factureren premiebijdragen

106

 

510

 

Premiedebiteuren

177

 

68

 

Overige vorderingen en overlopende activa

-

 

27

 
     

Totaal pensioenactiviteiten

 

283

 

605

     

Overige activiteiten

    

Kredietfaciliteit verstrekt aan PGGM N.V.

-

 

-

 
     

Totaal overige

 

-

 

-

     

Totaal

 

283

 

605

    Vorderingen op pensioenactiviteiten hebben veelal een korte looptijd. De overige vorderingen hebben een lange looptijd.

    Kredietfaciliteit verstrekt aan PGGM N.V.

    PFZW heeft aan PGGM N.V. een kredietfaciliteit verstrekt. Voor deze kredietfaciliteit ontvangt PFZW een rente gelijk aan EURIBOR met een opslag van 50 basispunten. De totale kredietfaciliteit is gemaximeerd tot € 150 miljoen. De kredietfaciliteit is voor onbepaalde tijd. Er is geen aflossingsregeling afgesproken. Deze kredietfaciliteit is overeengekomen ten tijde van de splitsing van de uitvoeringsorganisatie en het pensioenfonds.